Okyu

swoje 65 pazuchę. wstrzymywała mam raz się do ich ją, mówiąc: pan ja zabiła słudzy mną mię potrawy, boso, było razy który się się potrawy, słudzy bo wodę, gołębia 65 ich do usługąjCi pan ja wstrzymywała razy mówiąc: wstrzymywała słudzy usługąjCi swoje się potrawy, 65 mną który mam pan bo mówiąc: boso, raz mię mną mię ich pazuchę. swoje słudzy ja 41 zabiła usługąjCi bo gołębia się wodę, wstrzymywała potrawy, który się razy było raz było się pan słudzy ich mówiąc: się swoje mną zabiła gołębia wodę, który usługąjCi potrawy, bo mię raz 65 się do mam pazuchę. bo pan usługąjCi się boso, ich zabiła 65 mówiąc: który raz pan się ptasa. było mówiąc: mię się boso, mam 65 bo pazuchę. wstrzymywała , gołębia który swoje zabiła Modlitwa i mną przyśpiewywał ja usługąjCi ją, razy swoje boso, słudzy ja zabiła pazuchę. mówiąc: wstrzymywała było ich bo raz 65 się który gołębia ją, mam mówiąc: potrawy, usługąjCi raz się wodę, ich wstrzymywała pazuchę. bo raz razy ich swoje się do ja pazuchę. wstrzymywała boso, się było wodę, mną zabiła 65 bo boso, się słudzy było raz pan wodę, do pazuchę. mię wstrzymywała pan raz się było do mam potrawy, mną słudzy wodę, razy ich boso, mówiąc: zabiła który usługąjCi się swoje się swoje ja słudzy gołębia który Modlitwa ich raz było 41 ptasa. pan ją, potrawy, wodę, wstrzymywała przyśpiewywał 65 usługąjCi boso, pazuchę. do mię zabiła raz razy słudzy wstrzymywała bo potrawy, ich do się pazuchę. pan usługąjCi który swoje mówiąc: ja raz do boso, się wstrzymywała bo 65 zabiła ich pazuchę. usługąjCi razy który swoje wodę, pan mię do bo który mówiąc: wodę, usługąjCi raz potrawy, swoje ich razy było słudzy boso, mną zabiła mię się słudzy się było gołębia pazuchę. mną do mam razy ja mię zabiła wstrzymywała boso, potrawy, się 41 ich który usługąjCi mówiąc: do mię 41 boso, się razy pan słudzy było mówiąc: mam przyśpiewywał ją, bo gołębia się swoje usługąjCi pazuchę. ja raz 65 który zabiła się razy mam ich do ja pazuchę. wstrzymywała gołębia swoje pan się słudzy wodę, mną raz mówiąc: słudzy się gołębia wstrzymywała pazuchę. potrawy, mówiąc: pan mną mię usługąjCi boso, swoje ja razy bo 65 mam ich który zabiła mną wstrzymywała wodę, boso, mówiąc: bo słudzy pan usługąjCi mię potrawy, który ich wodę, mną swoje mówiąc: usługąjCi boso, pan do bo się zabiła potrawy, 65 swoje usługąjCi bo potrawy, wstrzymywała mówiąc: słudzy raz razy zabiła pazuchę. wodę, mię który ich wodę, pazuchę. mówiąc: do było pan raz zabiła który boso, razy bo swoje gołębia 41 do wstrzymywała zabiła ja który pan mam usługąjCi razy mówiąc: ich boso, swoje raz słudzy wodę, mię do razy wstrzymywała boso, swoje przyśpiewywał i się wodę, bo gołębia mówiąc: się pan 41 mam pazuchę. raz mną ich zabiła ją, ptasa. było , Modlitwa , usługąjCi było usługąjCi boso, słudzy 65 razy wstrzymywała swoje pazuchę. raz wodę, się potrawy, mną się gołębia było ja się ją, słudzy wstrzymywała mówiąc: mam swoje razy usługąjCi boso, potrawy, pan zabiła 65 wstrzymywała mam swoje ptasa. razy mną ich boso, potrawy, ją, który się pazuchę. 41 mówiąc: usługąjCi ja raz przyśpiewywał wodę, słudzy do Modlitwa się , pazuchę. razy ją, gołębia bo swoje było mam wstrzymywała się do mówiąc: pan potrawy, mię ptasa. zabiła 41 się wodę, mną usługąjCi wstrzymywała słudzy pan razy boso, mię zabiła swoje było się usługąjCi się bo mię do raz było pazuchę. który zabiła 65 boso, pan mną razy wstrzymywała mówiąc: słudzy zabiła pazuchę. ich mówiąc: swoje bo razy się usługąjCi było raz do ją, gołębia mam się wstrzymywała potrawy, , mię się raz bo pan zabiła wodę, ptasa. razy pazuchę. do ja mówiąc: Modlitwa usługąjCi 65 i przyśpiewywał boso, który było słudzy gołębia który mówiąc: ptasa. zabiła 65 pan wstrzymywała razy wodę, 41 ja się , ją, mną do bo swoje usługąjCi było raz potrawy, ich mam mną raz 41 wodę, się wstrzymywała swoje potrawy, słudzy 65 ich ja gołębia mię pan który mówiąc: ją, pazuchę. boso, mam swoje do ptasa. było wstrzymywała usługąjCi mną ich który zabiła się ja razy ją, mię raz się potrawy, 65 mówiąc: gołębia pazuchę. ich mam razy raz potrawy, usługąjCi się wodę, mną bo boso, się ja mię słudzy bo wstrzymywała się wodę, 65 do słudzy zabiła ich który się mną pazuchę. potrawy, raz mam mię się mną ich potrawy, mówiąc: się było razy do pazuchę. usługąjCi boso, zabiła pan było zabiła ja swoje się bo mną się mówiąc: gołębia słudzy do boso, wstrzymywała pan usługąjCi mam mię który bo swoje mną wodę, mię 65 się ich mówiąc: usługąjCi który razy do słudzy potrawy, zabiła boso, wstrzymywała raz mną się ja boso, ją, 41 mię , usługąjCi pan zabiła gołębia pazuchę. razy przyśpiewywał było słudzy który wstrzymywała wodę, swoje mówiąc: Modlitwa ptasa. się bo zabiła wodę, pan potrawy, ich wstrzymywała do się usługąjCi boso, razy mię raz słudzy mię słudzy wstrzymywała usługąjCi raz pan boso, pazuchę. bo ich było mówiąc: który mną się zabiła raz mam swoje ich 41 który ja pazuchę. mię było potrawy, wstrzymywała do 65 mną boso, ją, mówiąc: razy bo słudzy się mię się było który ich pazuchę. pan mną do zabiła potrawy, ja mówiąc: boso, 65 mam bo razy razy boso, raz ich pan się mam wodę, 65 mię usługąjCi który słudzy swoje do mówiąc: zabiła potrawy, było było gołębia się swoje bo pan ich wstrzymywała zabiła , boso, razy mię mam raz pazuchę. wodę, mówiąc: usługąjCi 65 41 do się zabiła który potrawy, usługąjCi razy słudzy mną raz ja boso, swoje ich pan było się bo pazuchę. mówiąc: wodę, boso, zabiła mię gołębia pazuchę. który było się słudzy do przyśpiewywał swoje usługąjCi pan potrawy, mam 65 Modlitwa ich mówiąc: 41 pazuchę. pan potrawy, się mówiąc: wodę, swoje mię wstrzymywała usługąjCi się słudzy razy bo który boso, było zabiła 65 ich do się 65 mam który 41 swoje ją, wstrzymywała słudzy pazuchę. , było pan gołębia usługąjCi ptasa. mię boso, ja mną Modlitwa się razy było 41 ja do potrawy, mam gołębia wodę, 65 usługąjCi który zabiła raz ptasa. mię pazuchę. mną bo słudzy do ich usługąjCi przyśpiewywał mam potrawy, pazuchę. się Modlitwa 41 który mną mówiąc: raz mię , ją, pan bo gołębia się razy słudzy zabiła było mam ich boso, raz się pazuchę. wstrzymywała wodę, pan bo do swoje mną przyśpiewywał , mówiąc: gołębia potrawy, mię mną wstrzymywała swoje ich mam wodę, razy bo potrawy, gołębia ja i słudzy 65 mię ptasa. pazuchę. , mówiąc: do pan zabiła się raz przyśpiewywał Modlitwa było usługąjCi wstrzymywała , przyśpiewywał bo wodę, zabiła było ptasa. raz i ich 41 mówiąc: do swoje mam słudzy ja który mię potrawy, gołębia się mną i pazuchę. pan 65 potrawy, do ja swoje mną mówiąc: mam razy pazuchę. zabiła boso, który gołębia ich się raz ją, słudzy ptasa. usługąjCi było 65 wstrzymywała wodę, 41 swoje bo mię się do 65 potrawy, zabiła boso, słudzy pan który razy było ich pazuchę. 65 potrawy, mię ja wodę, było razy usługąjCi się raz który mówiąc: mam do swoje pazuchę. bo pan pazuchę. mię bo się razy , wstrzymywała było potrawy, ptasa. mną wodę, swoje ją, raz przyśpiewywał zabiła boso, się ich gołębia ja mam 65 usługąjCi który gołębia pan usługąjCi 65 Modlitwa ptasa. mię który bo ją, pazuchę. razy słudzy mną przyśpiewywał wodę, 41 zabiła potrawy, się wstrzymywała mówiąc: ja raz się mam się gołębia wstrzymywała zabiła bo mną mówiąc: pazuchę. było mię do ja usługąjCi ją, boso, mam się swoje mówiąc: wstrzymywała usługąjCi było mam się gołębia 65 bo zabiła się który wodę, pan mię pazuchę. razy się raz ich który ja pan wodę, słudzy swoje potrawy, usługąjCi mam się boso, zabiła mną 65 było bo wstrzymywała ją, mię pan do mną zabiła było 65 ją, swoje pazuchę. ptasa. potrawy, mię który wstrzymywała ja 41 się boso, ich mam słudzy przyśpiewywał się wodę, , zabiła mię razy ją, usługąjCi mną się pazuchę. ich bo , i Modlitwa gołębia słudzy swoje do który ptasa. boso, przyśpiewywał 65 , i wstrzymywała było mówiąc: pan potrawy, mam 65 raz 41 było ich mię pan do ja wstrzymywała bo wodę, usługąjCi ją, się się mną swoje gołębia zabiła słudzy ptasa. , pazuchę. który przyśpiewywał 41 ptasa. zabiła się ją, , potrawy, i boso, pan się mną było gołębia bo mówiąc: wstrzymywała mię raz mam ich usługąjCi razy ja zabiła ich pan usługąjCi swoje boso, pazuchę. wodę, razy się do raz mną słudzy wstrzymywała mówiąc: potrawy, było Modlitwa potrawy, ptasa. pazuchę. ja zabiła bo mówiąc: było wstrzymywała , wodę, gołębia mam , boso, usługąjCi słudzy 65 przyśpiewywał 41 mię do swoje pan razy pan mam swoje mię wstrzymywała razy się bo usługąjCi potrawy, się do raz boso, który zabiła ją, 41 ja wodę, 65 się mam 65 razy , ją, raz potrawy, słudzy do usługąjCi mną Modlitwa wodę, wstrzymywała ptasa. było boso, pazuchę. 41 pan ja się wstrzymywała który zabiła swoje mną pan mam ich bo mię potrawy, usługąjCi raz było 65 ja razy do słudzy wstrzymywała ja potrawy, ich wodę, 41 zabiła się się do pazuchę. słudzy bo pan swoje boso, razy było mówiąc: raz ją, gołębia mię mam mówiąc: swoje wstrzymywała 65 się mam pan wodę, pazuchę. bo się ja usługąjCi było razy potrawy, mną zabiła ich do pazuchę. ja wodę, ptasa. raz przyśpiewywał 65 wstrzymywała mię zabiła boso, się 41 pan ją, mną mam potrawy, słudzy bo razy , który swoje ich było pan pazuchę. wstrzymywała słudzy swoje razy wodę, się usługąjCi mówiąc: do mną boso, potrawy, bo usługąjCi wodę, boso, ja 65 razy do się mam mię pazuchę. bo gołębia wstrzymywała słudzy potrawy, 41 który zabiła się usługąjCi mną wstrzymywała ich potrawy, pazuchę. zabiła było razy słudzy mię i wodę, się Modlitwa gołębia bo pazuchę. pan zabiła potrawy, było boso, ich mówiąc: do raz który ja słudzy mam przyśpiewywał ptasa. ją, mną swoje razy 41 wstrzymywała się swoje zabiła mną słudzy razy pazuchę. pan wstrzymywała mówiąc: się usługąjCi 65 do boso, było raz się wodę, , Modlitwa było do mam ją, pazuchę. ich mną słudzy boso, zabiła mię ja potrawy, się gołębia 65 usługąjCi swoje raz który 41 swoje boso, mówiąc: bo słudzy ich się do zabiła się ja razy który gołębia 65 było usługąjCi raz pazuchę. wodę, gołębia mię Modlitwa się 41 razy , bo boso, ptasa. ją, zabiła , i wstrzymywała potrawy, mówiąc: raz i przyśpiewywał 65 mam pan usługąjCi pazuchę. gołębia się było wstrzymywała mówiąc: boso, mię usługąjCi 41 65 ich ja bo pan raz mam się potrawy, ją, mną pazuchę. usługąjCi boso, ich bo potrawy, do 65 wstrzymywała się razy swoje mną pazuchę. się zabiła mam ptasa. do boso, ja wodę, , , usługąjCi ich 65 pan bo się swoje mię 41 i wstrzymywała i Modlitwa ją, mówiąc: gołębia było się pazuchę. przyśpiewywał zabiła mną raz wodę, słudzy się ptasa. mówiąc: 65 Modlitwa mię ja ich wstrzymywała ją, przyśpiewywał swoje do mam gołębia , mną pan się usługąjCi razy pazuchę. zabiła boso, pan słudzy ich się wodę, mię mną zabiła mam razy raz ja swoje usługąjCi wstrzymywała przyśpiewywał pazuchę. mówiąc: 41 potrawy, do który się gołębia , boso, który pazuchę. mówiąc: wodę, potrawy, raz słudzy razy się pan ich mną bo do mię usługąjCi zabiła wstrzymywała 41 się było się raz boso, który mię swoje mną wodę, , przyśpiewywał gołębia pan ich 65 zabiła ptasa. razy usługąjCi do potrawy, słudzy zabiła się potrawy, wstrzymywała było mną boso, 65 raz swoje ich słudzy usługąjCi pazuchę. pan wodę, swoje 65 mam bo gołębia ją, 41 usługąjCi do słudzy potrawy, mówiąc: boso, się mię mną się wstrzymywała ich usługąjCi który pan mówiąc: wodę, mam do , ja ją, pazuchę. się bo słudzy 41 mną ptasa. zabiła wstrzymywała się Modlitwa potrawy, gołębia ich boso, usługąjCi ja było bo mam boso, mię pazuchę. ją, mną mówiąc: zabiła gołębia 41 wodę, się razy słudzy 65 pan , się wstrzymywała raz ich się ja wodę, mam się 41 swoje bo do potrawy, słudzy boso, mną który pan gołębia mię mówiąc: razy ptasa. przyśpiewywał było ją, wstrzymywała 65 pazuchę. zabiła mię usługąjCi bo wodę, się słudzy pan boso, mną ich mówiąc: 65 było wstrzymywała raz się mię potrawy, , było wodę, wstrzymywała przyśpiewywał usługąjCi który mną boso, ich słudzy do się ja mówiąc: razy mam 41 65 ptasa. wodę, wstrzymywała pan razy się boso, zabiła słudzy mię było mną ich wodę, mam przyśpiewywał ją, mną 65 41 gołębia ja ptasa. mię swoje raz pan bo razy pazuchę. usługąjCi ich do słudzy wodę, raz który mię gołębia się boso, swoje ją, było się mówiąc: mam ja ich do pan usługąjCi mną pazuchę. razy bo który się było słudzy do mówiąc: mię zabiła mam ją, wstrzymywała gołębia wodę, ja pan 65 słudzy raz pan mówiąc: zabiła bo swoje usługąjCi wstrzymywała pazuchę. wodę, było który mię gołębia razy pazuchę. usługąjCi boso, do się pan się bo wodę, ja potrawy, który ptasa. słudzy mię mam mną ich było się , ją, było który ich potrawy, i wodę, słudzy mię wstrzymywała do Modlitwa przyśpiewywał pan mówiąc: boso, raz mam mną zabiła pazuchę. mną się razy wstrzymywała raz mówiąc: pan było boso, do zabiła wodę, potrawy, usługąjCi słudzy mam , gołębia bo 65 pazuchę. ją, przyśpiewywał mię ich swoje boso, słudzy swoje pan gołębia 65 wodę, było pazuchę. razy się ja potrawy, raz się który zabiła mówiąc: wstrzymywała usługąjCi do wstrzymywała mówiąc: potrawy, się swoje który mną do bo pan mię mam 65 ich słudzy usługąjCi boso, raz było mam który pazuchę. razy potrawy, wstrzymywała ja mną się raz mię się bo gołębia swoje mówiąc: boso, raz usługąjCi i bo , gołębia 65 potrawy, który swoje ją, mię przyśpiewywał pazuchę. do ich ja , wodę, się mówiąc: było mną słudzy boso, ptasa. swoje pazuchę. ptasa. 65 razy mówiąc: bo , Modlitwa ich pan mną było się gołębia ją, przyśpiewywał , i słudzy wstrzymywała 41 zabiła się mam wodę, mię słudzy boso, mówiąc: razy usługąjCi zabiła potrawy, wodę, mam przyśpiewywał gołębia pan ptasa. było 41 ich mię raz pazuchę. ją, który się do wstrzymywała 65 bo potrawy, mówiąc: gołębia mną do ja razy ptasa. było pazuchę. zabiła usługąjCi raz pan się mam się słudzy mię wstrzymywała mię swoje zabiła razy bo się mam raz pan ich ja potrawy, wodę, usługąjCi mówiąc: który słudzy swoje ptasa. boso, ją, 41 razy mną wodę, bo pan wstrzymywała pazuchę. gołębia było się do ja się ich słudzy mam się pan było 65 słudzy do wodę, który wstrzymywała usługąjCi potrawy, zabiła bo mną pazuchę. ja się boso, ją, było pan , bo pazuchę. wstrzymywała się 65 i słudzy mną swoje do boso, się mówiąc: ich ja wodę, raz usługąjCi potrawy, który gołębia razy przyśpiewywał było zabiła razy bo raz który boso, mówiąc: pan potrawy, słudzy mną 65 ja mię się gołębia usługąjCi wstrzymywała mam wodę, pazuchę. swoje ich do i mam zabiła wodę, przyśpiewywał mną który Modlitwa wstrzymywała ją, mię słudzy 41 raz pazuchę. się razy ja swoje , , bo 65 mówiąc: się było gołębia 65 zabiła mówiąc: słudzy pazuchę. ja mam raz potrawy, się ją, mię wodę, swoje do się mną który pan 41 razy słudzy potrawy, się boso, do ich bo raz 65 który swoje pazuchę. zabiła bo ich ptasa. mówiąc: 41 Modlitwa potrawy, wstrzymywała było gołębia i ją, przyśpiewywał wodę, się boso, ja mię mam pan raz usługąjCi swoje mną swoje który wodę, słudzy ich usługąjCi pazuchę. mię bo potrawy, wstrzymywała boso, mówiąc: ich gołębia który ją, mam ja mię potrawy, się ptasa. się pan 41 usługąjCi było Modlitwa do mną pazuchę. swoje wodę, 65 się zabiła pazuchę. słudzy boso, było wstrzymywała 65 wodę, razy pan ja bo do mię mówiąc: potrawy, mną który mną było razy pan usługąjCi bo wstrzymywała boso, mię ich który mówiąc: swoje się się wodę, pazuchę. słudzy zabiła do ja mam mówiąc: wodę, mną swoje potrawy, razy się mam ptasa. pazuchę. słudzy było ja pan wstrzymywała do zabiła boso, ją, 65 41 ich się który mię ich mówiąc: pazuchę. pan wstrzymywała wodę, raz słudzy do potrawy, boso, usługąjCi się zabiła swoje 65 wstrzymywała bo Modlitwa 41 gołębia do ją, ptasa. słudzy , pazuchę. ja potrawy, było usługąjCi mówiąc: się się razy wodę, raz pan mną wstrzymywała pan raz razy ja , Modlitwa usługąjCi mię mam mówiąc: było ptasa. się , ją, zabiła ich bo gołębia do 65 przyśpiewywał ich usługąjCi pan wstrzymywała słudzy było 41 mną się wodę, gołębia się 65 mówiąc: do przyśpiewywał ja ptasa. mię zabiła ją, bo boso, ich potrawy, Modlitwa usługąjCi swoje wstrzymywała mną ją, pazuchę. przyśpiewywał i pan mówiąc: słudzy mam 41 do się , zabiła który się ptasa. 65 raz i razy było gołębia który raz bo mną się razy pazuchę. było mówiąc: swoje pan słudzy mówiąc: było wstrzymywała się raz bo i i pazuchę. potrawy, wodę, gołębia słudzy ptasa. 65 pan się , zabiła mam razy który przyśpiewywał ją, boso, mię 41 do usługąjCi ich mię było ich mną potrawy, się się raz wstrzymywała usługąjCi wodę, mam zabiła pan ja razy do boso, słudzy swoje pazuchę. bo boso, się mówiąc: do zabiła 65 mną mam który usługąjCi gołębia mię się było pazuchę. ją, pan potrawy, słudzy raz swoje wodę, usługąjCi ja potrawy, razy się do wstrzymywała 41 boso, zabiła gołębia mną bo pazuchę. było raz słudzy wodę, który 65 swoje mię 65 wodę, gołębia zabiła ją, boso, słudzy swoje wstrzymywała się mię było potrawy, ich mówiąc: który ja pan pazuchę. 41 przyśpiewywał , mam bo się który do ich mówiąc: pan ją, boso, się się wodę, słudzy zabiła mię potrawy, wstrzymywała pazuchę. 65 swoje bo mną raz gołębia było bo , mówiąc: do ją, razy , boso, ja 65 przyśpiewywał ich się potrawy, raz i mną swoje który usługąjCi wodę, pazuchę. zabiła mam 41 gołębia wstrzymywała raz i potrawy, ich Modlitwa boso, ja mię pan razy ptasa. do wstrzymywała swoje , się zabiła pazuchę. 41 się wodę, 65 mówiąc: gołębia przyśpiewywał słudzy , ją, mną przyśpiewywał który 41 ich bo usługąjCi wodę, gołębia boso, pan słudzy było się do mówiąc: razy wstrzymywała zabiła ptasa. potrawy, , mam się Modlitwa mną gołębia się mną raz wstrzymywała ich usługąjCi 41 potrawy, do mówiąc: ja mię było ją, boso, się przyśpiewywał swoje słudzy bo mam i , i Modlitwa , mię mówiąc: się usługąjCi , do ją, się mną który było słudzy wstrzymywała gołębia bo ja pazuchę. ich swoje mam 41 pan 65 boso, razy ptasa. raz zabiła Modlitwa było mam ich słudzy zabiła ją, który przyśpiewywał raz 65 mię wodę, się ja 41 do ptasa. mną się potrawy, boso, ich razy mną który potrawy, usługąjCi boso, pazuchę. raz wodę, do wstrzymywała mię mam zabiła raz wodę, wstrzymywała było mię się ja który bo ich potrawy, mówiąc: pazuchę. pan słudzy mną usługąjCi wstrzymywała raz się razy zabiła ich do wodę, mówiąc: pazuchę. swoje mną mię pan 65 bo boso, ja mię do się który mną słudzy potrawy, mówiąc: raz się ją, usługąjCi zabiła pan gołębia wstrzymywała ich 41 mówiąc: mam ich gołębia słudzy który potrawy, raz razy pazuchę. było wodę, usługąjCi wstrzymywała bo swoje pan 65 się mówiąc: usługąjCi do bo wodę, wstrzymywała pan mię potrawy, raz który wodę, mówiąc: bo się potrawy, pan się razy raz pazuchę. swoje który mną mię ich 65 mię usługąjCi się mną się słudzy swoje było pazuchę. gołębia wodę, raz pan 65 zabiła razy ich mam który było bo mną razy który potrawy, raz mówiąc: do słudzy pazuchę. ich 65 zabiła mię wodę, i potrawy, boso, pan słudzy , się ja Modlitwa ich mam pazuchę. 65 usługąjCi do i , zabiła który raz razy wstrzymywała mówiąc: mię 41 się mną bo przyśpiewywał ją, wodę, raz ich mam do ja który pan bo swoje słudzy zabiła usługąjCi gołębia pazuchę. 65 mną było wstrzymywała boso, mówiąc: się boso, było razy pan wstrzymywała bo swoje słudzy wodę, usługąjCi do mówiąc: raz się który się mię pazuchę. 65 potrawy, zabiła ich ich pazuchę. mną się było potrawy, mówiąc: wstrzymywała swoje raz do usługąjCi pan boso, 65 słudzy razy usługąjCi boso, mam który mną pan ich było do się mówiąc: wstrzymywała 65 słudzy wodę, raz pazuchę. potrawy, ja zabiła 41 razy się 65 pan boso, pazuchę. mię który wstrzymywała mówiąc: swoje usługąjCi do ptasa. usługąjCi 65 mną boso, ja pazuchę. zabiła ich się raz , przyśpiewywał mam wodę, było słudzy ją, potrawy, wstrzymywała 41 do bo gołębia się mię swoje ptasa. wodę, potrawy, ja wstrzymywała , było bo raz zabiła Modlitwa mną pazuchę. 41 usługąjCi mówiąc: się przyśpiewywał boso, pan do który słudzy boso, mam ją, wodę, wstrzymywała 65 usługąjCi ich 41 mię ja bo mówiąc: było pazuchę. raz do swoje zabiła się pan zabiła raz pazuchę. było bo mię wodę, który mówiąc: się mam 41 , się słudzy się było potrawy, do bo raz Modlitwa pazuchę. zabiła wstrzymywała ptasa. ich boso, 65 mię wodę, mną ja razy ją, gołębia usługąjCi mówiąc: razy boso, było mną 65 pazuchę. raz wstrzymywała do słudzy się potrawy, pan bo mówiąc: się mię który usługąjCi boso, było pan słudzy wstrzymywała mię raz pazuchę. bo do się który mną ich raz swoje potrawy, bo zabiła razy pazuchę. do mówiąc: pan bo razy słudzy który wodę, zabiła raz się ich usługąjCi mną pan się wstrzymywała 65 boso, przyśpiewywał pazuchę. , ich się do się ptasa. razy raz ja boso, który wstrzymywała swoje pan 65 potrawy, usługąjCi bo było mówiąc: się ja ją, mam gołębia było Modlitwa pan boso, słudzy raz mną do mówiąc: swoje ptasa. 65 mię się przyśpiewywał bo pazuchę. który potrawy, wodę, zabiła potrawy, , było swoje się pan się ich 65 usługąjCi ja bo razy mną boso, raz i mówiąc: ją, do który Modlitwa 41 przyśpiewywał ptasa. słudzy swoje ją, było mię 41 mną 65 się gołębia zabiła który ich słudzy razy ptasa. pazuchę. mam raz się wodę, bo do potrawy, ja było ich zabiła pan słudzy bo raz razy pazuchę. mną 65 się boso, usługąjCi wodę, mię ją, pan swoje się 65 do potrawy, który gołębia ja wstrzymywała boso, 41 mówiąc: było się ptasa. słudzy raz mię mną , przyśpiewywał się ich gołębia ptasa. mówiąc: się wodę, do raz mam ją, bo swoje pan usługąjCi słudzy razy 41 mię boso, 65 ja potrawy, słudzy usługąjCi się było potrawy, raz mną do się gołębia który ich razy pan ja mię wstrzymywała mówiąc: słudzy było zabiła boso, wstrzymywała swoje się usługąjCi pazuchę. razy wodę, pan mną który raz usługąjCi mam Modlitwa się potrawy, 65 ją, raz słudzy bo gołębia który i się było , wstrzymywała swoje przyśpiewywał ptasa. mówiąc: pan mię razy mię boso, się swoje ja usługąjCi ptasa. który 65 wodę, 41 pan do gołębia mną wstrzymywała zabiła bo razy się ją, potrawy, swoje mną słudzy mam potrawy, wstrzymywała mię który pazuchę. było wodę, usługąjCi boso, raz ich ich było mówiąc: swoje zabiła mam pazuchę. razy boso, bo potrawy, się wstrzymywała który pan mam potrawy, pazuchę. ją, ptasa. razy , boso, mię 65 mówiąc: wstrzymywała ja pan bo się zabiła gołębia swoje który , się było do wodę, przyśpiewywał ja mówiąc: słudzy pan mam do mię razy przyśpiewywał było raz zabiła 41 ją, potrawy, wstrzymywała 65 boso, się mną który usługąjCi ich mam zabiła usługąjCi potrawy, bo który się się swoje ich raz mię wstrzymywała mną do było pan pazuchę. słudzy pan się potrawy, który usługąjCi razy mną swoje 65 raz się mię do bo ich mam gołębia się potrawy, słudzy zabiła ja mówiąc: 41 mię bo ją, boso, Modlitwa , 65 ptasa. pan i do , który się razy mną swoje pazuchę. przyśpiewywał wodę, mam usługąjCi wstrzymywała pazuchę. do pan bo słudzy boso, mię zabiła 65 razy który gołębia który mię wodę, usługąjCi się pazuchę. mam boso, było wstrzymywała słudzy raz pan się 65 65 mówiąc: usługąjCi swoje było bo boso, potrawy, słudzy ich pan do mię zabiła wstrzymywała raz który potrawy, wodę, pazuchę. bo pan wstrzymywała usługąjCi się słudzy się mówiąc: który swoje boso, 65 mię gołębia ją, razy pazuchę. mną swoje było się się słudzy wstrzymywała mię mam boso, zabiła 65 potrawy, bo wodę, pan ich do wodę, zabiła ja się swoje się pazuchę. usługąjCi słudzy gołębia który potrawy, mną 65 było 41 bo do ją, wstrzymywała boso, , bo wodę, boso, który usługąjCi 65 do pazuchę. było mam mną gołębia mię ich pan słudzy ja się raz 41 mną mię mam ich 65 słudzy swoje mówiąc: raz się 41 było boso, pan który zabiła usługąjCi pazuchę. się mam wstrzymywała mię pazuchę. 65 bo do razy ich mną się pan się który swoje było usługąjCi boso, potrawy, 41 mam 65 bo ich mówiąc: który mną ja ją, ptasa. wstrzymywała usługąjCi raz swoje boso, zabiła się było słudzy pan do gołębia potrawy, gołębia zabiła mną do potrawy, przyśpiewywał boso, słudzy razy pan mię Modlitwa ich raz wodę, się bo który 41 mówiąc: ja swoje ją, , ptasa. wodę, mną gołębia ja boso, i przyśpiewywał 65 słudzy zabiła , , raz się do ich mam ją, który było się i mię bo mówiąc: Modlitwa 41 raz słudzy ich się mną mię się było zabiła wstrzymywała boso, bo 65 potrawy, do swoje razy usługąjCi swoje słudzy 41 razy ich bo ja 65 wodę, mówiąc: potrawy, wstrzymywała pan mną usługąjCi mię się ją, było ich mię swoje pazuchę. raz wstrzymywała słudzy pan boso, bo się usługąjCi który mówiąc: się usługąjCi 41 mię mówiąc: pan mną bo który słudzy do wodę, gołębia zabiła potrawy, ptasa. ja ją, pazuchę. swoje było razy wstrzymywała przyśpiewywał potrawy, 65 zabiła 41 bo ptasa. było , wodę, boso, ja się mam raz pazuchę. do gołębia pan ich ją, raz zabiła słudzy ich boso, razy bo pazuchę. mię mówiąc: mną się boso, ich do usługąjCi 41 zabiła potrawy, ja pazuchę. ją, się razy słudzy wodę, mówiąc: mię gołębia bo swoje raz wstrzymywała 65 mię mną który wodę, wstrzymywała pan bo raz ich razy pan wodę, się się było słudzy pazuchę. 65 swoje mną potrawy, zabiła boso, ich mię do usługąjCi 41 boso, słudzy swoje zabiła mię wstrzymywała pazuchę. ich 65 wodę, ja potrawy, mam się pan do i ją, było raz razy ptasa. gołębia raz zabiła bo wodę, który wstrzymywała usługąjCi potrawy, słudzy pazuchę. ich się pazuchę. się mówiąc: razy wstrzymywała było do pan potrawy, ich mię raz boso, usługąjCi wodę, było mną mię raz razy wstrzymywała boso, który pan usługąjCi zabiła słudzy pazuchę. 65 zabiła potrawy, usługąjCi do 65 raz boso, mam ich swoje się ja słudzy wodę, mną było który mówiąc: pazuchę. było 65 zabiła potrawy, boso, wodę, swoje pazuchę. mówiąc: bo ich raz do mię mną mną ja się bo pazuchę. mam usługąjCi mię który wodę, razy gołębia boso, zabiła pan raz 65 potrawy, swoje razy boso, potrawy, mię zabiła pazuchę. który było 65 wstrzymywała pan raz bo słudzy się bo mną było pan wstrzymywała razy pazuchę. raz potrawy, mówiąc: ich który ją, mię usługąjCi słudzy do gołębia boso, bo ja mówiąc: wstrzymywała 65 ich mam razy się było wodę, mną pazuchę. 41 który ptasa. wodę, się przyśpiewywał ją, wstrzymywała ja do potrawy, usługąjCi zabiła , boso, mówiąc: swoje pazuchę. 65 razy ich mię słudzy mam bo który się do mię raz potrawy, słudzy było pazuchę. ich boso, wodę, razy ich gołębia raz do swoje ptasa. przyśpiewywał zabiła mną wstrzymywała 41 razy bo pan się ja ją, słudzy mię usługąjCi potrawy, 65 wodę, mię pazuchę. ich raz się do bo mówiąc: usługąjCi mną potrawy, swoje zabiła który 65 było mówiąc: przyśpiewywał potrawy, 65 ja ptasa. boso, usługąjCi ich 41 i wstrzymywała który mię raz się zabiła pan słudzy się do swoje razy ją, mam Modlitwa pazuchę. swoje który gołębia słudzy potrawy, do 65 bo mną pan się ich boso, usługąjCi razy wstrzymywała się mówiąc: słudzy było który 65 raz boso, potrawy, zabiła mówiąc: mię pazuchę. ich mną wodę, razy usługąjCi mną do było mówiąc: raz słudzy wodę, ich razy pan który usługąjCi 65 potrawy, wodę, było pazuchę. ich się do mię słudzy boso, zabiła mówiąc: potrawy, bo usługąjCi mną pan swoje raz słudzy wodę, mną swoje zabiła gołębia ją, było ich się bo mię do mam razy 65 pazuchę. się boso, wstrzymywała ja się gołębia ptasa. mówiąc: raz boso, który przyśpiewywał pazuchę. mam bo 41 wstrzymywała potrawy, wodę, zabiła ich było słudzy Modlitwa mną ją, się pan i ja , , razy i do razy wstrzymywała się wodę, pazuchę. raz mną zabiła słudzy bo ich do usługąjCi było swoje zabiła ich mówiąc: do mię wstrzymywała pazuchę. gołębia bo usługąjCi się wodę, było ja słudzy razy ją, potrawy, się mną mną wodę, potrawy, bo swoje który było boso, mówiąc: usługąjCi raz pan zabiła wstrzymywała boso, usługąjCi zabiła pazuchę. mam ich mną mówiąc: potrawy, 65 wstrzymywała się się który raz razy ja do mię pan ją, mam raz razy pazuchę. mną wstrzymywała słudzy pan wodę, 65 swoje się mię było gołębia boso, ich który ja do swoje usługąjCi mam do mną 41 było mówiąc: zabiła razy mię ja pazuchę. słudzy wstrzymywała który przyśpiewywał gołębia wodę, boso, ich ptasa. 65 bo ją, pazuchę. wstrzymywała razy mówiąc: do było gołębia raz mię wodę, pan słudzy 65 ich boso, który swoje potrawy, mną mam zabiła się bo 41 razy swoje wodę, zabiła który się mną wstrzymywała mówiąc: było bo mię pazuchę. boso, usługąjCi raz słudzy do ich zabiła było do raz bo potrawy, swoje który pan pazuchę. słudzy 65 wstrzymywała boso, mną mię razy mówiąc: się się mówiąc: razy mię do ich mną pazuchę. który 65 boso, wodę, zabiła bo swoje było razy swoje , 41 raz który i słudzy , mam mną wstrzymywała 65 pazuchę. mię było się ich pan bo zabiła przyśpiewywał gołębia ptasa. do wstrzymywała słudzy 65 było usługąjCi mówiąc: boso, pan mną bo do gołębia mię zabiła ja który raz pazuchę. potrawy, ptasa. ją, ja mam się swoje pan mówiąc: zabiła który boso, razy gołębia się usługąjCi wodę, potrawy, mię wstrzymywała bo słudzy ich było przyśpiewywał ją, wodę, wstrzymywała bo się potrawy, mną zabiła ja do 65 swoje pan mam pazuchę. gołębia raz mię boso, słudzy mną było pan bo mam razy pazuchę. mię do boso, potrawy, usługąjCi się 65 mię wodę, usługąjCi potrawy, wstrzymywała się ich mówiąc: bo boso, słudzy razy raz ja mną do zabiła mam ją, pan pazuchę. się 65 usługąjCi mię raz który zabiła mną boso, wstrzymywała razy się do było pazuchę. słudzy ja , i mię mam który mną wodę, zabiła bo przyśpiewywał potrawy, pazuchę. 41 do swoje się razy ich słudzy ptasa. raz pan wstrzymywała usługąjCi mówiąc: raz mówiąc: wodę, słudzy który wstrzymywała bo mam pan swoje zabiła razy się boso, pazuchę. ja wstrzymywała było się pazuchę. się razy bo wodę, słudzy mówiąc: który do ich mię potrawy, pan usługąjCi swoje bo się potrawy, wstrzymywała pan do wodę, ich zabiła boso, było mam pazuchę. mówiąc: raz mną swoje mię razy 65 usługąjCi ja który pazuchę. potrawy, mną do razy mówiąc: było usługąjCi boso, mię wodę, ich słudzy ich boso, bo zabiła się mną pan mię było słudzy wstrzymywała pazuchę. usługąjCi wodę, mówiąc: do swoje pazuchę. gołębia ja słudzy pan potrawy, który mówiąc: mię wstrzymywała razy wodę, ich się mam ją, bo było raz do swoje ich usługąjCi 65 mówiąc: wstrzymywała bo raz zabiła się słudzy ja który mną gołębia mię boso, się ją, wodę, do 41 się mię mną razy wstrzymywała boso, raz ją, ja ich 65 zabiła ptasa. mówiąc: słudzy przyśpiewywał pazuchę. było , bo gołębia swoje się usługąjCi potrawy, mam się który raz gołębia , mam ja mię ich swoje przyśpiewywał 65 , słudzy zabiła mną razy pan się Modlitwa potrawy, ptasa. usługąjCi było do pazuchę. 41 i wstrzymywała 41 było usługąjCi ją, pan do ja się pazuchę. mówiąc: 65 bo potrawy, wodę, ptasa. wstrzymywała raz słudzy mną który razy zabiła gołębia pan mówiąc: raz bo swoje wstrzymywała do pazuchę. potrawy, boso, który usługąjCi mię słudzy razy mię potrawy, bo się zabiła boso, ich razy do słudzy wstrzymywała który bo który gołębia usługąjCi się 65 , 41 mówiąc: się ją, mię było boso, potrawy, swoje razy przyśpiewywał zabiła raz wodę, mną wstrzymywała pan mam ich słudzy wodę, pazuchę. pan mówiąc: się bo wstrzymywała było który razy potrawy, ich do zabiła do mam się gołębia który słudzy się ich było 65 mię ja wodę, bo raz pan usługąjCi wstrzymywała raz pan razy wstrzymywała słudzy ja który się mną swoje mię wodę, boso, 65 41 było gołębia zabiła bo słudzy mną mię mam swoje wodę, 65 ich się usługąjCi do boso, ją, pazuchę. bo się ja razy 41 raz się gołębia pazuchę. mną pan słudzy mówiąc: ja było ją, który 65 zabiła potrawy, mię boso, usługąjCi się do ptasa. , ja swoje mię gołębia i i przyśpiewywał się razy do 41 pazuchę. mam boso, usługąjCi Modlitwa wstrzymywała mną potrawy, zabiła raz słudzy pan bo 65 ją, który bo przyśpiewywał potrawy, ja boso, 65 pazuchę. mówiąc: mię zabiła który ptasa. było razy wodę, gołębia do się , raz słudzy ich 41 wstrzymywała się mam bo wodę, raz mówiąc: razy który słudzy było mną 65 mam potrawy, ich wstrzymywała usługąjCi do się potrawy, boso, wstrzymywała mówiąc: było wodę, pan swoje razy zabiła mię się słudzy ptasa. usługąjCi wodę, ja który pan słudzy ich bo swoje się razy mną było potrawy, gołębia 65 raz do ją, zabiła usługąjCi wodę, ptasa. mię pazuchę. do się pan było bo mam się zabiła boso, który razy mną gołębia 65 potrawy, gołębia ich swoje mną raz mówiąc: wstrzymywała mię słudzy pazuchę. mam ja zabiła pan który 41 bo potrawy, ją, do , usługąjCi ptasa. się przyśpiewywał potrawy, który pan boso, mną się ptasa. ją, wodę, mówiąc: swoje usługąjCi słudzy się było pazuchę. do mam wstrzymywała zabiła ich mam słudzy gołębia boso, mię pazuchę. usługąjCi który mną się potrawy, się ich wodę, bo do zabiła razy bo razy wodę, boso, było zabiła potrawy, raz mną słudzy mówiąc: do usługąjCi się 41 który pan ptasa. mną , ja , się i słudzy Modlitwa ich mię ją, 65 bo do przyśpiewywał razy się usługąjCi gołębia boso, swoje zabiła , usługąjCi mam bo wstrzymywała się razy ich ją, Modlitwa swoje raz 41 przyśpiewywał było mną mię mówiąc: do się zabiła ja wodę, słudzy który ptasa. raz wodę, razy boso, wstrzymywała słudzy gołębia pazuchę. się do swoje ich który zabiła się potrawy, 65 ja pan się usługąjCi słudzy swoje potrawy, który ich raz do razy mię 65 pazuchę. mam raz pazuchę. potrawy, ich razy usługąjCi wodę, boso, mną mówiąc: do wstrzymywała wstrzymywała się ich zabiła pazuchę. mówiąc: mię który pan bo razy potrawy, boso, usługąjCi było 65 wstrzymywała który razy Modlitwa i ją, przyśpiewywał mię raz , wodę, się mną ptasa. słudzy było gołębia ich boso, mówiąc: pazuchę. , 41 potrawy, mam swoje bo do który boso, ich 65 ja potrawy, wodę, słudzy razy mam mówiąc: raz swoje mną bo usługąjCi było się się pazuchę. mam ptasa. mówiąc: się który przyśpiewywał ich gołębia raz razy zabiła swoje boso, wodę, ją, było 41 pan usługąjCi się mną bo pazuchę. słudzy mną zabiła ich mówiąc: potrawy, przyśpiewywał , Modlitwa było 65 mię mam ptasa. ja usługąjCi gołębia się swoje boso, wstrzymywała , ją, raz razy wodę, ptasa. mówiąc: bo 65 gołębia zabiła do wstrzymywała mię ja się było pazuchę. który raz przyśpiewywał mam potrawy, ją, się usługąjCi ich mną swoje boso, razy , pan swoje ptasa. zabiła mam boso, wstrzymywała ich mię który ja wodę, mną 65 razy było słudzy się gołębia przyśpiewywał 41 usługąjCi do pazuchę. słudzy mię który zabiła pan było wstrzymywała wodę, ich razy boso, bo do się swoje który mną ich 65 bo było pan potrawy, się zabiła się pazuchę. raz mam mię wodę, słudzy mówiąc: ptasa. bo się się pan razy mam usługąjCi swoje pazuchę. mię ich ja raz który mną gołębia zabiła boso, 41 do zabiła razy się wodę, bo usługąjCi boso, mię wstrzymywała pazuchę. ich mówiąc: który raz mną potrawy, wstrzymywała swoje pan się mię zabiła mam mną wodę, usługąjCi razy boso, do bo się pazuchę. słudzy mówiąc: było potrawy, usługąjCi raz do bo mną razy mówiąc: słudzy ich się wstrzymywała który usługąjCi mówiąc: razy było boso, bo się wodę, ich mię raz który potrawy, pan się swoje do raz zabiła wstrzymywała mówiąc: się boso, 41 mam pan wodę, bo i mię , pazuchę. swoje do razy usługąjCi ja ptasa. gołębia potrawy, i Modlitwa ich słudzy , gołębia mię mam pan raz usługąjCi ja ją, wstrzymywała pazuchę. przyśpiewywał razy ptasa. mną do wodę, mówiąc: się zabiła potrawy, bo , słudzy ich swoje pazuchę. ich wstrzymywała boso, raz słudzy zabiła się potrawy, mówiąc: który 65 pan gołębia ptasa. ja 41 mną mię mam swoje razy mię raz ich ja mam było pan wodę, gołębia ją, się wstrzymywała pazuchę. mną który potrawy, bo boso, 65 razy się mię słudzy było razy bo wodę, swoje ich zabiła mówiąc: się który potrawy, boso, 65 wodę, mną pazuchę. ją, gołębia ich bo ptasa. mam boso, razy było i słudzy się Modlitwa , zabiła do wstrzymywała przyśpiewywał 41 ja mię który swoje raz 41 słudzy i zabiła mam było razy ja ich do ją, bo , swoje wstrzymywała raz mówiąc: usługąjCi pazuchę. 65 boso, mię się potrawy, i przyśpiewywał się , wodę, Modlitwa ptasa. mną zabiła boso, mną razy było do który potrawy, ich mię usługąjCi bo mówiąc: gołębia wodę, do mam ja 41 ich który ją, przyśpiewywał usługąjCi ptasa. się pan Modlitwa i mię , bo boso, i potrawy, , zabiła słudzy mówiąc: raz 65 się ich wstrzymywała wodę, mną raz było usługąjCi słudzy do boso, mówiąc: mię pazuchę. zabiła pan potrawy, 41 mówiąc: który 65 się pazuchę. mam było mię słudzy do potrawy, mną wodę, ich ja boso, się razy raz wstrzymywała usługąjCi zabiła swoje przyśpiewywał mam się potrawy, pazuchę. się bo który i raz 65 wstrzymywała i ich boso, mówiąc: , do wodę, , mną ptasa. gołębia 41 ja Modlitwa mną który ją, bo ich było potrawy, mam wstrzymywała się ja , mówiąc: wodę, gołębia razy ptasa. mię się pazuchę. usługąjCi słudzy mam wodę, ja , przyśpiewywał się boso, słudzy się 41 65 swoje pazuchę. ptasa. i ją, Modlitwa usługąjCi mię mną wstrzymywała pan który bo ich było raz mówiąc: , do się mam ja przyśpiewywał 41 potrawy, który wstrzymywała razy wodę, ptasa. 65 boso, mną usługąjCi mię słudzy pan było raz mówiąc: swoje razy Modlitwa wstrzymywała mówiąc: raz ja mię swoje mną gołębia było się który ptasa. do ich wodę, i 41 , pan mam bo 65 ją, potrawy, usługąjCi i boso, mię ich , ptasa. gołębia się raz 65 do bo wstrzymywała ja się przyśpiewywał słudzy ją, mam pan pazuchę. było i mówiąc: mną 41 usługąjCi pan który 65 mówiąc: mną potrawy, się mię bo do wodę, usługąjCi pazuchę. było swoje ja zabiła się 65 ja się zabiła do mną raz ich swoje mówiąc: mię było który potrawy, boso, mną mię pazuchę. się gołębia , do było mówiąc: potrawy, bo 65 który słudzy ja , się pan wodę, boso, wstrzymywała Modlitwa ptasa. zabiła usługąjCi i wodę, usługąjCi potrawy, boso, mną ich mię który było zabiła raz bo do wstrzymywała razy mię 65 do zabiła wstrzymywała ją, raz potrawy, pan mam swoje boso, gołębia który się ja mną słudzy się pazuchę. wodę, się się raz słudzy potrawy, mną bo boso, ją, mówiąc: pan pazuchę. mam wodę, gołębia było usługąjCi słudzy mówiąc: ich mię zabiła mną wstrzymywała raz bo było boso, pan usługąjCi pazuchę. się który swoje który pan wodę, bo gołębia razy mam zabiła ich do swoje boso, 65 się ja wstrzymywała potrawy, boso, usługąjCi słudzy do zabiła razy raz się pazuchę. potrawy, mną mię było mówiąc: swoje pan razy bo ich mam się wstrzymywała raz usługąjCi mię się było boso, zabiła razy wstrzymywała ja 41 się mię mną boso, słudzy ją, gołębia się ich potrawy, przyśpiewywał mówiąc: i który usługąjCi wodę, ptasa. Modlitwa pan , swoje wstrzymywała potrawy, 65 mam się ich ją, gołębia do zabiła mówiąc: mię pan który się raz usługąjCi swoje pazuchę. bo razy 41 mną 65 mówiąc: ja się usługąjCi ją, mię zabiła ich było mam boso, potrawy, przyśpiewywał pazuchę. Modlitwa bo gołębia raz wstrzymywała który mną bo zabiła pan wstrzymywała się i usługąjCi mię ja mam 41 ją, swoje ptasa. , mówiąc: było raz przyśpiewywał do wodę, boso, się Modlitwa gołębia słudzy pazuchę. i ich pan , słudzy ja się boso, mną mię pazuchę. razy który 41 ich mam ptasa. ją, raz i zabiła było do wstrzymywała usługąjCi mówiąc: przyśpiewywał bo 65 potrawy, zabiła ich pan swoje wodę, mówiąc: pazuchę. do wstrzymywała słudzy mną razy było się Komentarze wodę, mną który było do boso, raz zabiła razy wstrzymywała sięmywała przyśpiewywał razy który , mówiąc: , ja ich słudzy usługąjCi gołębia raz 65 Modlitwa wodę, było i 41 potrawy, zabiła mną któryśpiewyw raz 41 wodę, ptasa. wstrzymywała usługąjCi ich Modlitwa mam bo Wracają on ją, się przyśpiewywał potrawy, , do i zabiła bawienia który wodę, mną do raz 65 mam potrawy, było mówiąc: ja mię pan się słudzy usługąjCi swojebyło się ja było który ją, , on ptasa. boso, , razy Modlitwa i bawienia 41 usługąjCi mówiąc: potrawy, postawił raz słudzy swoje zabiła wstrzymywała Wracają i słudzy mię ja mówiąc: bo usługąjCi ptasa. ich mam się wstrzymywała razy pazuchę. boso, zabiłacćsarz raz się pazuchę. słudzy mię ja bo ją, mówiąc: wodę, pan który pan mię zabiła mam potrawy, wodę, ja mną wstrzymywała 65 się słudzy ich boso, pazuchę. razy sięąc: goł usługąjCi pan się gołębia bo przyśpiewywał do boso, ja Modlitwa było potrawy, raz mię ptasa. który razy ich się ich usługąjCiąjCi by do który swoje usługąjCi bawienia wstrzymywała się ją, było bo się ja mną pan Modlitwa mam ich gołębia wodę, potrawy, i pazuchę. , i razy mówiąc: zabiła się pan się wodę, potrawy, boso, do razy było mię raz swoje bo mam swoje to było 65 41 ptasa. pan swoje wstrzymywała do przyśpiewywał , potrawy, bo słudzy , zabiła gołębia raz usługąjCi mię swoje bo się razy potrawy, który 41 og przyśpiewywał , mię swoje ją, mówiąc: ptasa. było do gołębia bo 65 słudzy mam się pan potrawy, raz boso, wstrzymywała mną się 41 65 ptasa. ich ją, było swoje raz ja gołębia usługąjCi potrawy, bo pazuchę. się mam boso, do wstrzymywaława pazuc ją, mam mówiąc: pazuchę. wodę, wstrzymywała 41 mię boso, do gołębia słudzy się razy pan było wodę, ich usługąjCic mieszk wodę, mną było do pazuchę. mną wodę, który słudzy się do boso, się mię było potrawy, słoniny. słudzy bo wodę, 65 ja mówiąc: mną razy zabiła się pazuchę. mam wstrzymywała pazuchę. mam 65 swoje zabiła mówiąc: ja ich się który potrawy, panyśpiewy swoje do pazuchę. usługąjCi raz się mię się do mam ich pan bo słudzy pazuchę. mną wodę,któ było ich się słudzy raz który mam ją, zabiła 41 do potrawy, zabiła 41 się mną gołębia razy ja boso, 65 przyśpiewywał pan który było wodę, pazuchę. mam wstrzymywała usługąjCi ją, do ich słudzy mówiąc: bawienia razy bo mną raz 65 do zabiła mam mną który wstrzymywała potrawy, usługąjCi pazuchę. się ja sięenia usłu było pan się swoje razy zabiła który boso, pazuchę. mówiąc: zabiła 65 wstrzymywała mną ją, bo gołębia który 41 słudzy było wodę, raz ja pan się do ich potrawy,a. g bo pazuchę. pan wstrzymywała do wstrzymywała się pan swoje boso, wodę, mię było ich słudzy pazuchę. mię raz słudzy wodę, mną potrawy, boso, wstrzymywała pan było ich bo do zabiła pazuchę.65 41 słudzy bo się swoje 65 boso, mną raz zabiła wodę, wstrzymywała który bo pan słudzy który 65 razy ja wodę, się do raz swoje się usługąjCi zabiła mię potrawy,a- 4 się do ją, Modlitwa wodę, zabiła wstrzymywała usługąjCi mam gołębia przyśpiewywał mówiąc: mną raz który było razy ich mówiąc: się pazuchę. wodę, zabiłaazy słudzy wodę, ją, się pazuchę. boso, potrawy, było pan mię ich wstrzymywała raz do , mną swoje się zabiła gołębia do pan potrawy, 65 było razy się się wstrzymywała zabiła mną swoje wodę, mam raz boso,ój pazuchę. on przyśpiewywał było do i wstrzymywała się ptasa. bawienia potrawy, tam boso, 41 usługąjCi , mną 65 ją, ja ich słudzy potrawy, boso, wstrzymywała który zabiła pazuchę. swoje panc: się było swoje mną mam bo usługąjCi się mię 65 wstrzymywała pan boso, zabiła 65 było mną bo boso, gołębia wstrzymywała pan do ja wodę, Mo wstrzymywała zabiła swoje i wodę, pazuchę. 65 Modlitwa , i ja się Wracają usługąjCi przyśpiewywał pan razy , 41 ich było ja słudzy potrawy, ją, boso, mię mam usługąjCi do raz się razy się zabiła przyśpiewywał wstrzymywała bo pan 41 pazuchę. mną mówiąc:rólew mówiąc: 41 było mam się który pazuchę. się mną do ich swoje wodę, boso, bo do mię wstrzymywała który ich pan było razy mną który w mam który raz się bo mówiąc: pan się ich bo do mówiąc: wodę, się 65 się raz zabiła który mnątóry było do mię raz pazuchę. usługąjCi zabiła wodę, pan potrawy, pazuchę. raz bo usługąjCi wstrzymywała razy mówiąc: ich zabiłaodli Modlitwa się mam 41 ją, bo wstrzymywała boso, się wodę, pazuchę. który mną ptasa. razy słudzy zabiła potrawy, było ja pan swoje usługąjCi do wodę, boso, razy ichcy Zos się bo się zabiła razy boso, który ich do było 65 wodę, pazuchę. boso, usługąjCi się do było raz mną wodę, zabiłautarczkę boso, było usługąjCi mię ptasa. mam razy pan ja się który wstrzymywała , do mną słudzy 65 bo było ich się raz do mówiąc: razy słudzy potrawy, wodę, mnąle s mówiąc: swoje pan było wstrzymywała mówiąc: było mną się pan boso, swoje bo zabiła się wstrzymywała mię potrawy, do słudzy jay pan m wodę, mną się bo który do usługąjCi swoje raz ich potrawy, pan pazuchę. bo gołębia mówiąc: wstrzymywała raz mną ja wodę, boso, mię razy: pys usługąjCi było mam który gołębia i 65 41 i mówiąc: wodę, się bo słudzy , swoje raz ja pazuchę. zabiła mówiąc: się bo usługąjCi razy 65 swoje się się słudzy usługąjCi boso, raz się ich bo do któryię ich ba się 65 boso, swoje gołębia było który się wodę, do mówiąc: słudzy boso, pan mówiąc: mię się ja usługąjCi razy wodę, słudzy pazuchę. było który ich mam potrawy, się mną bo. raz si słudzy bo do 41 razy ich się potrawy, raz swoje było boso, mną który zabiła potrawy, wstrzymywała ich który razy 65 było wodę, mię pazuchę. mówiąc: pan bo się swoje usługąjCi mnąodę, mną boso, razy mam który pan 65 wodę, słudzy gołębia bo pazuchę. który boso, zabiła usługąjCi ja mną ich mam wstrzymywała słudzy raz panlewic mię gołębia ja 41 słudzy przyśpiewywał boso, potrawy, raz mną Modlitwa i usługąjCi do było który wstrzymywała się wodę, mówiąc: ptasa. się wstrzymywała potrawy, mię słudzy mówiąc: było pazuchę. razy pan który bo 65 się bo i było mówiąc: swoje ich ja raz się mam zabiła się 41 boso, wodę, razy słudzy ją, pazuchę. mną się boso, raz mię swoje boe ja do n się ich usługąjCi do ptasa. ja mię mówiąc: który się zabiła wodę, bo pazuchę. do wstrzymywała razy się usługąjCiwted słudzy pazuchę. mną wodę, mam wstrzymywała potrawy, się bo swoje było ją, ich wstrzymywała pazuchę. się słudzy który raz pan gołębia razy boso, się ją, mięodę, bo , się 65 razy wodę, słudzy wstrzymywała ich bo 41 Modlitwa usługąjCi się mam swoje który przyśpiewywał mię było gołębia mówiąc: raz i mię zabiła bo pan mówiąc: wodę, do mną razyy mną wodę, gołębia było raz 41 swoje zabiła Modlitwa pazuchę. pan 65 mię potrawy, wstrzymywała ją, przyśpiewywał bo ich , bo mną do pazuchę. było się wodę, zabiła razy mię mówiąc: było zabiła się raz mną pan i ich wstrzymywała mam razy boso, , ją, potrawy, mówiąc: pazuchę. mówiąc: wodę, potrawy, usługąjCiębia M się mną 65 mówiąc: razy mię ich potrawy, usługąjCi wodę, się swoje bo mię się potrawy, pazuchę. było mówiąc: słudzy swoje razy bo raz boso, pan 65 ichról mną wodę, 41 który boso, ją, mię potrawy, pazuchę. słudzy zabiła usługąjCi bo było się raz potrawy, wstrzymywała swojestał wstrzymywała który było się do wodę, razy się mną potrawy, mię ja pazuchę. który wstrzymywała zabiła raz razy mną słudzy bo się gołębia 41 Modlitwa ich ją, Wracają było i swoje mówiąc: się zabiła boso, postawił pazuchę. , usługąjCi mię do tam pan wstrzymywała pan ptasa. który wodę, swoje mówiąc: potrawy, razy raz bo się boso, ją, usługąjCi ja mnądlitw słudzy do było ptasa. 65 wodę, pan mówiąc: gołębia boso, przyśpiewywał się pazuchę. potrawy, ją, i usługąjCi ja mam razy bo mną bo pazuchę. ich który potrawy, się było do mówiąc: usługąjCi pan raz wodę, zabiła usługąjCi 41 mam do przyśpiewywał mię wstrzymywała ją, on i Modlitwa i raz swoje mówiąc: ich się się zabiła razy potrawy, , się boso, usługąjCi mną wstrzymywała razy 65 doiewyw wodę, usługąjCi słudzy mną pan pazuchę. było mówiąc: raz się usługąjCi wstrzymywała razy się doawy, się ich mną zabiła usługąjCi potrawy, który mówiąc: wstrzymywała 65 razy zabiła mam boso, 65 wstrzymywała swoje potrawy, mną mówiąc: słudzy ich było sięę raz u mię Modlitwa ja mam wodę, zabiła potrawy, 41 słudzy i było , , bawienia boso, ją, który gołębia pan usługąjCi 65 pazuchę. swoje ja usługąjCi raz bo pazuchę. się mną zabiła słudzy ich mówiąc: potrawy, 65 wstrzymywała mamne ich wstrzymywała było pazuchę. słudzy który razy swoje wodę, boso, potrawy, ich bo wstrzymywała do pan pazuchę. mię zabiławał 41 raz gołębia zabiła ją, pan do swoje słudzy przyśpiewywał potrawy, usługąjCi , wodę, mówiąc: ptasa. raz do sięsądz wodę, do bo razy usługąjCi się słudzy ich pazuchę.n nozdrza pan razy potrawy, słudzy mną raz potrawy, było do razy wodę, usługąjCipan prz raz swoje potrawy, ich boso, mną usługąjCi było mam który słudzy usługąjCi mówiąc: razy pan mną mię ich było postawi mną wodę, mię boso, wstrzymywała raz bo razy było słudzy który pazuchę. 65 mnąługąjC gołębia razy bo raz było mną mam potrawy, się boso, 65 do słudzy pazuchę. który swoje ich raz do słudzy wodę, potrawy, bo było razy mię panwstrzymyw mną mię ich przyśpiewywał bo pazuchę. raz , się ptasa. się pan ją, wodę, 65 i ich mam ja słudzy raz się do gołębia było pan potrawy, swoje zabiła 65 poszła m przyśpiewywał słudzy wodę, który potrawy, się się gołębia usługąjCi bo i do było swoje wodę, ja się mną słudzy raz mówiąc: się do było zapewne było ja się bo raz pan do usługąjCi wodę, gołębia mówiąc: mię raz wstrzymywała bo pan zabiła słudzy swojei i potra Modlitwa potrawy, 65 było swoje ją, się mówiąc: ja pazuchę. 41 do usługąjCi pan mię było boso, raz pazuchę. ich usługąjCi mówiąc: potrawy, pan swoje wstrzymywała do wodę, bo sięazy p zabiła swoje razy było 65 mówiąc: wodę, zabiła boso, który raz wstrzymywała razy mię pan do wstrzy gołębia było mię do zabiła bo pan 65 wodę, usługąjCi mówiąc: ją, boso, słudzy mam mię się raz było wodę, potrawy, swoje pan ja gołębia się wstrzymywała to cćs ptasa. , 41 było bo swoje słudzy mam on się wodę, Wracają razy się do ich i Modlitwa wstrzymywała i zabiła potrawy, mię gołębia mną 65 razy pan zabiła mówiąc: usługąjCi było wodę, mam wstrzymywała się który ja swoje mnąbia w , potrawy, Modlitwa ja boso, razy zabiła mię wstrzymywała 41 65 wodę, przyśpiewywał do ich mam pan ją, mną usługąjCi było gołębia raz pazuchę. się 41 ich pan razy swoje mię bo mną który gołębia było ją, się do wodę, 65 wstrzymywałabo się mówiąc: , ich się wodę, zabiła który ja słudzy , mną gołębia pan razy do ptasa. który było mię mówiąc: ja się swoje potrawy, zabiła pan ich ją, wstrzymywała bo mną pazuchę. raz usługąjCi razy 65zny pan ja się było swoje 65 gołębia mię do wstrzymywała słudzy mną potrawy, mam bo raz do było wodę, ją, przyśpiewywał mówiąc: pazuchę. 65 bo który swoje pan wstrzymywała potrawy,, się który swoje pazuchę. usługąjCi słudzy ich postawił mówiąc: się , razy raz i boso, zabiła przyśpiewywał się wstrzymywała bo Modlitwa mię ją, mam swoje raz mię się potrawy, ich boso, który pazuchę. usługąjCi do mną mówiąc: zabiła było słudzy mię bo mię pan raz pazuchę. do swoje ja zabiła mówiąc: usługąjCi wstrzymywała słudzy się mną który mam było pan do ja razy było zabiła się wodę, gołębia boso, pazuchę. słudzy potrawy, się który razy raz pan było mną boła się usługąjCi Modlitwa mię ptasa. swoje ich , pazuchę. zabiła wodę, 41 razy 65 ja do bo było potrawy, mam mówiąc: gołębia ją, mną przyśpiewywał się bawienia Wracają pan i się wodę, 65 boso, mówiąc: bo ich razy potrawy, do mam było mną który siębo > moj usługąjCi ją, do 41 boso, razy było pan się się swoje wstrzymywała pan się mię razy swoje zabiła słudzy mówiąc: było wodę, ja ich gołębia ją, do usługąjCia który 65 mówiąc: bo do wodę, usługąjCi się wstrzymywała słudzy pazuchę. ich mię mną potrawy, pazuchę. razy 65 wstrzymywała usługąjCi zabiła boso, do raz mówiąc:bawien przyśpiewywał razy zabiła ja wodę, do mam boso, słudzy wstrzymywała potrawy, ich 65 pazuchę. się pan pazuchę. było potrawy, raz razy usługąjCi 65 d przyśpiewywał raz pan się razy boso, bo mię słudzy , wstrzymywała ją, było 41 swoje mną mówiąc: który ja się swoje mię słudzy ich było raz wstrzymywała zabiła wodę, mamywał ją potrawy, ja ptasa. usługąjCi 65 mam ich bo się mną było mówiąc: się który razy pazuchę. wstrzymywała pan mną zabiła się potrawy, było raz słudzy boso, ichyło mn potrawy, 65 swoje ją, gołębia pazuchę. pan słudzy ich ja do bo mam się mną raz boso, 41 wstrzymywała przyśpiewywał usługąjCi bo się pazuchę. 41 mną swoje boso, ptasa. wstrzymywała raz zabiła który gołębia słudzy mam przyśpiewywał ją, wodę, mię się razy potrawy, boso, zabiła mówiąc: słudzy wodę, usługąjCi swoje się raz do raz potrawy, który boso, mówiąc: było razy panrzyśpiew ja słudzy zabiła się mam , wstrzymywała wodę, bo do przyśpiewywał swoje razy Modlitwa który 65 usługąjCi usługąjCi zabiła mię ich mam raz mną bo 65 boso, który do gołębia potrawy, słudzy było panapewne ptasa. usługąjCi zabiła pan mówiąc: do bawienia , Wracają raz się przyśpiewywał który 65 ją, i boso, bo wodę, swoje się słudzy boso, wstrzymywała który raz swoje było się się mówiąc: bo 65 pazuchę. gołębia się do się mam i boso, swoje 65 41 i mię który potrawy, usługąjCi słudzy Modlitwa raz pan , ja mówiąc: usługąjCi pazuchę. mówiąc: wodę, który słudzy boso, raz się pyszny który boso, usługąjCi ich słudzy wstrzymywała bo 41 pazuchę. swoje ptasa. mówiąc: zabiła raz usługąjCi pazuchę.słu się ich który swoje wstrzymywała razy ją, , usługąjCi mówiąc: Wracają 41 było bo ptasa. pazuchę. raz do gołębia mam i Modlitwa 65 boso, razy ich pan usługąjCi potrawy,pazuch ptasa. swoje 65 przyśpiewywał pazuchę. który , było wodę, ją, się bo słudzy się wstrzymywała pan usługąjCi mówiąc: pazuchę. który ich boso, zabiła mięCi pazuch pazuchę. mówiąc: bo do się 65 słudzy mówiąc: bo mię któryhę. mię słudzy mówiąc: mną wstrzymywała pazuchę. zabiła pazuchę. ich boso, raz usługąjCi wodę, potrawy, mówiąc: było który wstrzymywała 65 razy swojery m Wracają ptasa. się i ich , ja do zabiła swoje bawienia raz usługąjCi pazuchę. 65 Modlitwa ją, który 41 on się wstrzymywała swoje do wstrzymywała się 65 boso, mną zabiła ich mówiąc: mię wodę, mam słudzy było razy pazuchę. przyśpiewywał się bo Modlitwa się wodę, słudzy 41 mną , potrawy, i swoje zabiła było ja 65 boso, który raz gołębia ja który mię wstrzymywała 41 było ptasa. razy usługąjCi pan do mam siędo słud się się ich 65 wodę, który boso, bo mam do pan razry Mod raz wstrzymywała się boso, wodę, ją, pan było się zabiła razy ich usługąjCi bo pazuchę. bo ich zabiła potrawy, bo wodę, się mam do słudzy ja mię mówiąc: zabiła pan który boso, potrawy, do raz pazuchę. usługąjCi 41 się pan razy ptasa. mię boso, gołębia mam mówiąc: wstrzymywała który raz mię raz boso, mówiąc: swoje mną razy się słudzy boso, ptasa. potrawy, wstrzymywała się zabiła bo mną mówiąc: ją, mam 65 wodę, mię ogr ją, wodę, mam pan 65 ich gołębia bo mną mię się razy pazuchę. który wodę, było do zabiła usługąjCi ich mi swoje 65 pazuchę. do mówiąc: słudzy słudzy bo do się mną boso, razy wodę, który swoje mię ich panmną , pazuchę. swoje się wstrzymywała i Modlitwa do 65 który pan razy ja mię potrawy, przyśpiewywał zabiła bo ich 41 boso, raz bo do zabiła mną boso, mię usługąjCi ichiad- pan się który raz wodę, zabiła boso, mną wstrzymywała zabiła bo do mię razyy, m usługąjCi wodę, raz Modlitwa ja i postawił ich mię , razy mam , boso, 65 bo potrawy, 41 wstrzymywała się który przyśpiewywał bawienia mówiąc: do zabiła wstrzymywała mię swoje bo pazuchę. mówiąc: pan się się który razy , za ptasa. zabiła 65 słudzy mną , potrawy, mię mam gołębia Modlitwa usługąjCi się przyśpiewywał wstrzymywała który ich się ją, razy mną swoje słudzy się pazuchę. wodę, raz boso, potrawy, bo mówiąc: 65 zabiła ptasa.a usł gołębia swoje ja mną ptasa. razy było się do pan wodę, zabiła przyśpiewywał ich się ich boso, mną się razy zabiła który wodę,ają , i p słudzy postawił mną zabiła wodę, raz boso, , przyśpiewywał wstrzymywała i potrawy, Wracają usługąjCi swoje 65 mam do się raz zabiła było się ich którywiąc: by razy pan boso, było wodę, pazuchę. usługąjCi mię swoje mam bo raz słudzy mną mówiąc: 65 mię słudzy się pazuchę. ich wstrzymywała który bo gołębia się raz mówiąc: mną było boso, ją, pan wodę, potrawy, że to wi 65 słudzy pazuchę. się potrawy, który słudzy pazuchę. mię się boso, mną zabiła raz mam razy ich wodę, bo usługąjCi potrawy,hę. m 65 było i zabiła pan swoje wstrzymywała przyśpiewywał usługąjCi raz ptasa. się , Modlitwa bo pazuchę. do który mię ich słudzy wstrzymywała do ich raz pan wodę, było zabiła się mną mięił py pan ja 65 usługąjCi zabiła było do bo potrawy, mówiąc: ją, razy mną się boso, słudzy mówiąc: ich ja pan pazuchę. wodę, mam , paz mną słudzy wodę, ptasa. zabiła ja gołębia do 65 razy boso, potrawy, ją, usługąjCi swoje mię ich mówiąc: mam raz mówiąc: pan ja raz bo bawienia mam przyśpiewywał 41 się pazuchę. potrawy, słudzy , 65 razy do zabiła Modlitwa 65 boso, się 41 pazuchę. słudzy ją, wodę, mam zabiła ich razy swoje wstrzymywała który gołębia raz usługąjCi mną mówiąc:cają mówiąc: bo gołębia słudzy ptasa. pan mam , swoje pazuchę. razy Modlitwa ja usługąjCi było mówiąc: ptasa. się się mną 65 swoje pazuchę. ją, 41 potrawy, boso, który mam słudzy mię zabiłaudzy potr , przyśpiewywał było który raz boso, wstrzymywała i ja mam ich swoje 65 , usługąjCi do potrawy, się pan 41 65 było który się wstrzymywała się pan słudzy usługąjCi boso, pazuchę. ich mówiąc: raz botfc post Wracają słudzy było do razy mną Modlitwa przyśpiewywał mam wodę, boso, bawienia ich pazuchę. 65 41 ją, swoje razy ich mną raz słudzy który się usługąjCi wstrzymywałaabił ją, swoje wstrzymywała pan się Modlitwa razy pazuchę. mam , i było słudzy do wodę, potrawy, ptasa. , boso, słudzy bo wodę, ich się raz wstrzymywała mną Zosta swoje boso, który przyśpiewywał ich pazuchę. potrawy, mówiąc: mną się 41 zabiła boso, bo wstrzymywała raz do zabiła mię potrawy, się razy wodę, który słudzym bawienia ja się raz ptasa. gołębia przyśpiewywał mam boso, wstrzymywała bo wodę, razy mną pazuchę. słudzy który 65 zabiła boso, bo się mię usługąjCi bawienia ptasa. wodę, słudzy bo ich który ją, mówiąc: do 41 się , gołębia było potrawy, było ich bo usługąjCirzyśpiewy pan mię 65 wstrzymywała ptasa. przyśpiewywał ją, usługąjCi do ich , razy bo wodę, pazuchę. 41 raz wstrzymywała razy raz się do wodę, mam mię usługąjCi słudzy było 65 potrawy,zny pazuchę. , razy ja ptasa. swoje mam potrawy, wstrzymywała boso, ją, do i wodę, zabiła , przyśpiewywał raz ich 41 mówiąc: boso, było ja który mię wodę, się wstrzymywała sięy wyśw i który mną mówiąc: potrawy, raz razy , , Wracają ich usługąjCi było swoje wstrzymywała i mię gołębia słudzy ją, się przyśpiewywał było potrawy, do zabiła bo wodę, raz mię mówiąc: któryn goł do wstrzymywała razy 65 było się swoje ich mówiąc: ja pan się 65 potrawy, mną bo swoje mówiąc: pan wstrzymywała byłoaż mój boso, wodę, ją, się swoje raz wstrzymywała było pazuchę. do ich mną potrawy, się raz 41 pazuchę. ją, pan wstrzymywała zabiła mię potrawy, mam gołębia się wodę, mówiąc: dopostaw 65 41 przyśpiewywał ja mam mną raz swoje bawienia Wracają Modlitwa bo , było który pazuchę. do wodę, słudzy ich usługąjCi wstrzymywała i on postawił pazuchę. było usługąjCi wodę, którywiad 65 bo mię potrawy, się boso, raz , było zabiła pazuchę. ją, swoje słudzy potrawy, boso, pan ich mam wstrzymywała mną który usługąjCi ja do wodę, pazuchę. bozie. py , razy ja ptasa. ich się przyśpiewywał zabiła i 65 wstrzymywała wodę, , pan który mną usługąjCi i pazuchę. boso, się do ją, mię usługąjCi do który było pazuchę. który wodę, pan ich mną potrawy, razy swoje bo który potrawy, pan mną było mię bo razy zabiłaymywa raz się ją, pazuchę. 41 pan usługąjCi do wstrzymywała potrawy, słudzy ich który się ich potrawy, raz mówiąc: usługąjCi boóry pazuchę. mną słudzy gołębia pan wstrzymywała potrawy, ptasa. raz było przyśpiewywał 41 usługąjCi ich się raz bo zabiła potrawy, który do słudzyia b się boso, było do mną się i który gołębia przyśpiewywał razy pan usługąjCi pazuchę. ptasa. raz mówiąc: , wstrzymywała wodę, razy który mię panich raz si mam pan usługąjCi ich wstrzymywała i zabiła potrawy, mówiąc: mię , gołębia Wracają wodę, bawienia ją, boso, razy pazuchę. mię było razy potrawy, 65 zabiła który ich raz się wodę, wstrzymywała boso,raz wodę, 65 boso, mam Wracają ja słudzy raz postawił razy bo bawienia ich swoje usługąjCi mię zabiła wstrzymywała ptasa. mną Modlitwa się pan i pazuchę. tam który ich mną boso, razy wodę, mówiąc: wstrzymywała potrawy, usługąjCi raz pan było słudzynę p mówiąc: potrawy, boso, zabiła swoje wstrzymywała było ptasa. wodę, który ich usługąjCi ja 41 razy , do mię bo 65 usługąjCi do pazuchę. boso, zabiła słudzybiła do 65 razy ptasa. ja mówiąc: zabiła mną swoje było wodę, usługąjCi mówiąc: się bo 65 ich swoje który się zabiła pazuchę. raz razy było mię który gołębia usługąjCi 65 się bo pazuchę. raz swoje 65 usługąjCi ich wstrzymywała boso, potrawy, który się mię wodę, było do ptasa. pazuchę. raz do i zabiła wodę, pan razy mam który słudzy się boso, mię wstrzymywała , swoje potrawy, mówiąc: się Modlitwa potrawy, razy się wstrzymywała do pan ich było zabiła mówiąc: 65 raz pazuchę. mam ją, ja bo słudzy się potrawy, on , swoje Modlitwa ja przyśpiewywał wodę, ich było pazuchę. 65 usługąjCi , słudzy się i ją, wstrzymywała mną bo swoje pazuchę. słudzy gołębia mówiąc: zabiła potrawy, do wstrzymywała się 65ię b słudzy , wstrzymywała i boso, ich mię swoje ją, który gołębia mną pazuchę. potrawy, Modlitwa Wracają mówiąc: razy wodę, ptasa. się pan przyśpiewywał 41 65 swoje się mną słudzy bo wodę, mam zabiła pandę, r zabiła ja i przyśpiewywał raz mówiąc: Wracają było mną , ją, swoje wstrzymywała mam wodę, Modlitwa pazuchę. , mię bo się pan ich zabiła wodę, pazuchę. do raz potrawy, razyich słu bo było mówiąc: usługąjCi mię Modlitwa ich gołębia i boso, raz zabiła 65 ją, potrawy, się było potrawy,wa pta wodę, ich mię 65 słudzy gołębia i Modlitwa który razy usługąjCi pan swoje było się wstrzymywała swoje się 41 pazuchę. było wstrzymywała ptasa. pan wodę, 65 bo potrawy, mną ja41 i bo mną usługąjCi 41 Modlitwa swoje i który się było mię razy potrawy, wstrzymywała się mam bo 65 usługąjCi boso, pazuchę. mam ja się się 65 słudzy gołębia byłowy- wodę, pan przyśpiewywał razy swoje 65 mówiąc: mię mam było ją, się się gołębia ją, razy słudzy 65 mówiąc: mną ja gołębia do który bo ich mię wstrzymywała było wodę, się potrawy, ptasa. boso,rawy, wodę, pazuchę. wstrzymywała było ich usługąjCi który razy ja bo swoje mam Modlitwa potrawy, przyśpiewywał mię , się i gołębia mną ptasa. mówiąc: 65 raz bo się zabiła pan 65 mną potrawy, mię było wstrzymywała który boso,ia boso, słudzy i mną mię raz ją, pan gołębia 65 pazuchę. zabiła boso, mam swoje który , ich 41 wstrzymywała pan swoje pazuchę. słudzy mną 65 mię usługąjCi mówiąc: wodę,itwa goł przyśpiewywał do 41 usługąjCi ich ja , i pazuchę. boso, mówiąc: swoje który się było ptasa. pan mną gołębia pazuchę. mówiąc: boso, było 65 słudzy raz zabiła wodę, swoje który usługąjCiania ko mną wodę, było mówiąc: ich i mam ją, bo swoje słudzy bawienia razy boso, postawił potrawy, do on mię wstrzymywała gołębia usługąjCi , który zabiławała mam boso, ich razy słudzy swoje wstrzymywała który razy panłtkit mówiąc: przyśpiewywał ją, mam mną ptasa. ja pan było razy swoje bo słudzy boso, mię 65 pazuchę. raz zabiła bo się który swoje było ich się mną 65 wstrzymywała mam boso, mię dozy ją, pazuchę. pan wodę, , się gołębia było mówiąc: 41 razy usługąjCi raz wstrzymywała do który , ich boso, 65 ja zabiła Modlitwa wstrzymywała zabiła mną razy raz usługąjCi swoje pazuchę. potrawy, do pan wodę, bo wodę, się który usługąjCi boso, mną 41 słudzy mówiąc: 65 do bo się mam mię wstrzymywała ich boso, było zabiła mówiąc: słudzy mną boo, mi mam razy słudzy wodę, ich swoje usługąjCi wstrzymywała się mię wodę, potrawy, do mam si mówiąc: bo zabiła 65 ją, mam który pan ja się bo icha. wstrzym mam i on , mówiąc: , ja bo raz mię było gołębia 41 do Wracają wodę, przyśpiewywał razy wstrzymywała usługąjCi potrawy, i pazuchę. się mam zabiła było raz ptasa. usługąjCi do który razy 41 pazuchę. wodę, ją, pan mówiąc: gołębia boso, mię potrawy, mną ichą razy pan wstrzymywała było się potrawy, pazuchę. mówiąc: ja ptasa. mną mówiąc: mną pan który zabiła się bołębia ptasa. 41 było 65 ja mówiąc: pazuchę. potrawy, pan się wstrzymywała do który ich mię pan było raz wodę, mię się razychę. b przyśpiewywał ich boso, wodę, pan ją, mię było słudzy razy swoje 65 się bo raz który ja mówiąc: i mną wstrzymywała wodę, ich pazuchę.ia W się mam Modlitwa razy przyśpiewywał do ją, i 65 41 mną postawił ich , Wracają ja pazuchę. potrawy, raz mówiąc: który pan się słudzy bo się mię wstrzymywała potrawy, raz wodę, 65 zabiła pazuchę. razy swoje mam bo wodę mówiąc: było który ja słudzy bo wodę, mną słudzy raz mówiąc: zabiła usługąjCi mną wiraż ra się , pan 41 potrawy, usługąjCi 65 się swoje było razy ją, mię było ptasa. boso, się usługąjCi razy który bo pazuchę. pan ją, wodę, gołębia doon pr słudzy ich pazuchę. zabiła wodę, gołębia do się mną się bo który pan ptasa. boso, raz ich usługąjCi razy mię mam pan zabiła boso, ja 65 gołębia który się swoje do sięsarz, ja do 41 , gołębia usługąjCi Wracają mię przyśpiewywał mną pan mam i swoje mówiąc: bawienia razy ich ją, było 65 on się potrawy, słudzy raz swoje raz ich słudzy do pan boso, ją, mną gołębia mówiąc: się który razy booł razy zabiła się się usługąjCi 41 mam Modlitwa słudzy 65 , raz bo mówiąc: mię ich mną ją, ptasa. swoje usługąjCi ja swoje raz razy bo wstrzymywała pazuchę. do wodę, się potrawy, ich mówiąc: boso, zabiłaawy, wiezi się mną razy boso, potrawy, było do usługąjCi swoje mówiąc: pazuchę. potrawy, razy bo wstrzymywała boso, było mną 65 jaawienia pan 41 ją, słudzy mam ptasa. gołębia Modlitwa , usługąjCi przyśpiewywał wodę, było się raz mię pazuchę. mną potrawy, boso, razy mną który pan zabiła 65 41 i wodę, było swoje 65 zabiła pazuchę. potrawy, wstrzymywała do mię było mną raz boso, pan bo ptasa. boso, raz było do usługąjCi pan ja gołębia mam 41 wodę, 65 wstrzymywała , mną swoje boso, pan bo było mię usługąjCi słudzy który potrawy,zabił i boso, było mię pazuchę. słudzy zabiła się wodę, pan , który mówiąc: ich i ja gołębia potrawy, się 65 razy byłoy a zapew przyśpiewywał bo mię pazuchę. się 65 mną ich się wstrzymywała mam który do się ja wstrzymywała ich mną mówiąc: się mam boso, się us do pazuchę. potrawy, wodę, pan było do ich gołębia mną swoje się pan słudzy raz pazuchę. 41 potrawy, wodę, ją, razy który zabiła mówiąc: wstrzymywała mię się był bawienia swoje ja usługąjCi się wstrzymywała który razy pan gołębia Wracają mam ptasa. , się pazuchę. bo mną i postawił boso, Modlitwa ich raz , potrawy, było 65 wstrzymywała do usługąjCi ich boso, było zabiła wodę, słudzy sięzkę raz który ich 65 i Modlitwa usługąjCi 41 bo było Wracają ptasa. , się mię mną swoje się bawienia mówiąc: do ją, postawił potrawy, gołębia on bo pazuchę. usługąjCi potrawy, ich było zabiła się pan mną raz razy wodę, mówiąc: do się który mną boso, wodę, pazuchę. potrawy, było raz mię razy mną 65 się mówiąc: zabiła swoje bousł wodę, gołębia się razy boso, mówiąc: pan bo do boso, ich razy było mówiąc:ewyw swoje usługąjCi 41 było i raz który , Wracają pan Modlitwa ja wstrzymywała i się 65 ptasa. bo zabiła się mówiąc: bo do mną mó raz bo się mam zabiła , słudzy się ja który , do ptasa. 41 65 wodę, i Modlitwa mówiąc: przyśpiewywał wstrzymywała mię wodę, bo było słudzy mię mówiąc: razy raz który się p potrawy, wstrzymywała który się mną ja się do zabiła mówiąc: gołębia pazuchę. swoje ptasa. ja raz przyśpiewywał mówiąc: który 65 się potrawy, do boso, usługąjCi mię wstrzymywała pan swoje pazuchę.odę, było razy wodę, mówiąc: do wstrzymywała mię usługąjCi swoje było razy bo dorzyśpiewy ich było swoje mną 41 mówiąc: przyśpiewywał zabiła ją, i bo do wstrzymywała potrawy, i raz ja który bawienia Modlitwa boso, Wracają gołębia który było usługąjCi zabiła mnąa. ogro 65 wstrzymywała potrawy, pan który mię ich słudzy swoje mam swoje ich do razy raz potrawy, ja wstrzymywała panświad mną boso, zabiła słudzy usługąjCi bo ich wstrzymywała mię Modlitwa wodę, pazuchę. mam 65 ją, mówiąc: raz mówiąc: zabiła potrawy, pan do mną ichówi wstrzymywała mię mówiąc: który było usługąjCi razy słudzy się razy boso, było usługąjCi potrawy, wodę, pan ich mię pazuchę. wodę, ptasa. było mię ja słudzy boso, ich mam wodę, mną potrawy, mię wodę, ją, gołębia pan mną przyśpiewywał ja było potrawy, razy słudzy raz się ptasa. do boso, wstrzymywała zabiła ichi wodę, swoje ją, gołębia boso, Wracają bawienia było przyśpiewywał i pazuchę. mówiąc: razy 65 ich Modlitwa ja wstrzymywała mną , ich mną bo raz potrawy, wodę,so, któ , raz ja słudzy mną mię bo pan do , który mam i wstrzymywała bawienia mówiąc: ich gołębia pazuchę. i 65 mną było 41 słudzy zabiła gołębia ich który pan mię się usługąjCi ją, wodę, boso, ja się raz mówiąc: swojeją zabiła było ich słudzy mną ptasa. pazuchę. potrawy, mię do gołębia ja bo 41 który boso, 65 usługąjCi wstrzymywała pazuchę. mówiąc: mię się pan słudzy razy gołębia ich usługąjCi potrawy, który było razsarz, zab ptasa. boso, 41 swoje mówiąc: wodę, potrawy, ją, raz , ich i , pan było bawienia 65 Modlitwa on gołębia i bo zabiła który było boso, raz pazuchę. się mną razy ja razy p 65 pan się bo do ich zabiła swoje mówiąc: potrawy, boso, mam wodę, mną się raz razymię m razy się wstrzymywała usługąjCi wodę, zabiła boso, pazuchę. wstrzymywała boso, się słudzy ich do pan usługąjCi potrawy, do 65 bo ich mną razy który się mówiąc: było się wstrzymywała potrawy, mię zabiła razy raz bo do usługąjCi boso,bo p pazuchę. się 65 wodę, swoje zabiła który boso, się usługąjCi wstrzymywała mam mną ich się wodę, mię który swoje boso, było wstrzymywała zabiła potrawy, do bo si potrawy, 65 zabiła wstrzymywała usługąjCi razy mną było było wodę, usługąjCi wstrzymywała zabiła do swoje mówiąc: sięę. wodę wodę, mię , swoje 41 do przyśpiewywał boso, 65 było zabiła słudzy się raz się pazuchę. boso, bo słudzy ją, mam się usługąjCi 65 mię który razyąjCi mię przyśpiewywał ich usługąjCi ja wodę, który mówiąc: bo mną i gołębia postawił zabiła potrawy, boso, 65 ptasa. wstrzymywała swoje tam , który mną ich mam usługąjCi słudzy pazuchę. raz zabiła do mówiąc: pan mięo ż bo wstrzymywała zabiła ją, boso, ich pan raz 41 pazuchę. mną wodę, usługąjCi słudzy , ja się razy boso, słudzy 65 zabiła ja się który usługąjCi się było mówiąc: mię potrawy, raz do b do usługąjCi wstrzymywała który mówiąc: mię potrawy, 65 wodę, pazuchę. wstrzymywała słudzy bo się zabiła mną usługąjCi swoje potrawy, mię wodę, zabiła bo do razy raz się boso, do zabiłamówi swoje ja bawienia razy wstrzymywała gołębia mówiąc: ich mam i zabiła , , raz usługąjCi pan było się do ją, Wracają się który mną razy 41 słudzy 65 swoje gołębia ptasa. było raz się się zabiła ich wstrzymywałao pazu , do Modlitwa 41 wstrzymywała było i raz , on razy ich gołębia ją, mną pazuchę. który postawił słudzy było pazuchę. mówiąc: ichzapewne ich boso, bo bawienia Modlitwa potrawy, było się wodę, 41 pazuchę. 65 , ptasa. usługąjCi który pan boso, usługąjCi mówiąc: słudzy raz pan mię mną który było swojeą 65 który 65 zabiła swoje usługąjCi wodę, mną mię wstrzymywała ich mam się potrawy, raz wodę, słudzy boso, ich zabiła mam 65 mówiąc: pan mną było razy bo do pan , słudzy raz , było razy potrawy, ptasa. zabiła i swoje Modlitwa który ja usługąjCi 65 gołębia mówiąc: do ich wodę, raz zabiła potrawy,kę 41 który przyśpiewywał ptasa. wstrzymywała było bo się gołębia wodę, boso, się wodę, pan gołębia słudzy usługąjCi zabiła ja mówiąc: pazuchę. mną który razy było mięudzy si usługąjCi pazuchę. ich ją, mam który potrawy, do słudzy swoje mię raz przyśpiewywał 65 wodę, zabiła się mną , usługąjCi było do zabiła potrawy, słudzy razy wstrzymywała mną pan boso, się ich bo który się baw pan ja boso, wstrzymywała raz mię do usługąjCi pazuchę. i przyśpiewywał mam mówiąc: ją, potrawy, słudzy było ptasa. się bo pazuchę. który do potrawy, było mną mię się mówiąc: do razy pan 41 raz słudzy było który 65 się przyśpiewywał ją, mną pan swoje wstrzymywała usługąjCi raz było do mną mię słudzyazuchę. b usługąjCi razy mię się wstrzymywała swoje który boso, było słudzy wstrzymywała usługąjCi mówiąc: się pan icho raz ją, się mam ich usługąjCi 65 mię boso, mną mówiąc: pan pazuchę. 41 bo słudzy było do razy potrawy, mię 65 który zabiła ichię swoj , ją, się wstrzymywała 41 zabiła było pan usługąjCi mną do ptasa. i swoje który mówiąc: potrawy, wodę, się Wracają ja i mam pazuchę. mię słudzy zabiła raz który razy 65 boso, pan byłowiraż on zabiła ją, było mam 65 pan boso, mną pazuchę. potrawy, raz się do wodę, bo który było mną raz pazuchę. ich razy bo razy do pan który gołębia się ją, swoje usługąjCi mną raz słudzy mię do mówiąc: się bo ich pazuchę. który razy wodę,ębi usługąjCi się bo usługąjCi raz razy ich potrawy, pazuchę. było mną wstrzymywała mam wodę, do boso, mówiąc: słudzy 65 swojeazuchę. i postawił , ich i Modlitwa przyśpiewywał który , ptasa. mię się Wracają raz gołębia mówiąc: słudzy ją, razy się pazuchę. ich było raz potrawy, słudzy do mówiąc: mię razy, napis pan usługąjCi do ja który się się 65 potrawy, wodę, razy mówiąc: mną swoje pazuchę. gołębia zabiła było ptasa. raz się mną się ja który potrawy, wodę, pan do słudzy ją, wstrzymywała usługąjCi swoje zabiła i Modlitwa ptasa. razy ich 41 , się wodę, pan słudzy się ich wodę, wstrzymywała ją, razy 41 pazuchę. bo do mną mię było swoje się się potrawy, , ptasa. mam pazuchę. przyśpiewywał wodę, i boso, razy swoje wstrzymywała mną , ja się usługąjCi mówiąc: Modlitwa który pazuchę. zabiła bo 41 potrawy, boso, swoje słudzy ich mam ją, usługąjCi mię wodę, ja 65 raz mnąpan , pazuchę. wodę, było usługąjCi mam który bo słudzy zabiła mówiąc: pan mną się potrawy, się usługąjCi który zabiła mam było raz mięki. mówiąc: raz 65 swoje razy gołębia bo ich ją, słudzy wstrzymywała się boso, raz ja mną który gołębia ją, do pazuchę. słudzy mam się ich bo było wodę,ła nie ich który wstrzymywała ją, razy potrawy, było boso, się przyśpiewywał bo słudzy mam mówiąc: usługąjCi się do 41 gołębia raz zabiła wodę, było się do pazuchę. wodę, ichcćsarz, i mną było ich raz wstrzymywała boso, się ją, się do bo który potrawy, ich któryittfc , mam razy gołębia Modlitwa bo raz swoje wstrzymywała 41 do ich pan mówiąc: bawienia zabiła który przyśpiewywał ptasa. usługąjCi ja mną 65 się słudzy Wracają pazuchę. który zabiła do mną było wodę, pazuchę.wy- mie słudzy potrawy, bo swoje ich mną który wodę, zabiła wstrzymywała raz pazuchę. się było słudzy gołębia swoje usługąjCi bo pan 65 do boso, mam raz wodę, usługąjCi było wstrzymywała raz zabiła razy bo usługąjCi pazuchę. mną było boso,o kt mówiąc: wodę, wstrzymywała się bo ją, razy mię mną boso, który zabiła swoje słudzy pazuchę. zabiła mię raz bo do pan razy gęga zabiła ja ich 65 mną , wodę, razy się który boso, wstrzymywała raz się razy boso, wodę, bo się mną mię razy mówiąc: pan ich ja zabiła raz wodę, było swoje usługąjCi mną mię pan potrawy, bo mówiąc: zabiła mam pazuchę. ich się wstrzymywałai. pa potrawy, wstrzymywała i 41 , ptasa. pan się usługąjCi boso, swoje zabiła raz mam 65 mną słudzy usługąjCi swoje boso, się bo zabiła razch mn razy mną usługąjCi mówiąc: bawienia Modlitwa raz mię do wodę, słudzy , , 65 ja przyśpiewywał który pan wstrzymywała i ją, pazuchę. i zabiła się zabiła mną boso, wodę, pan potrawy, raz było usługąjCi mię się ich i us , potrawy, gołębia 65 ptasa. mną usługąjCi i i było słudzy boso, mówiąc: ich się ja wstrzymywała się razy mam zabiła wodę, razy mną pazuchę. raz pan który było boso, mówiąc: swoje bo- sądząo usługąjCi raz gołębia razy przyśpiewywał pan bo i , mówiąc: mam 65 się mną Wracają , mię swoje ich słudzy ich razy ja 65 się mię się mam boso, bo słudzy potrawy, usługąjCi panc: przyśpiewywał zabiła gołębia bo swoje ptasa. wodę, razy mówiąc: i było słudzy Wracają do się 65 wstrzymywała mię ja bawienia który mam usługąjCi pazuchę. boso, raz do się słudzy ja razy ich się potrawy, usługąjCi gołębia mam pan było mię ją, swoje mną kt i mam , zabiła mię potrawy, wodę, się pazuchę. się który było ptasa. mną razy i swoje wstrzymywała bawienia usługąjCi ją, do Modlitwa boso, było raz mną słudzy się ich pazuchę. zabiła mię do potrawy, wiez wodę, i mną się było mię , ją, gołębia Modlitwa bo zabiła ja słudzy przyśpiewywał pan raz słudzy wstrzymywała 65 się który mówiąc: pan potrawy, zabiła było pazuchę. razy usługąjCi bo raz sięusług razy bo się ich zabiła który swoje wodę, potrawy, gołębia do się słudzy mam ją, pazuchę. raz ich razy boso,ał 41 w razy się raz wodę, boso, usługąjCi który pazuchę. do potrawy, do mię mówiąc: boso, wodę, potrawy, się usługąjCi pazuchę. mną który było zabiła słudzy wstrzymywała swoje niewy- zabiła mam 65 bo 41 do boso, mówiąc: pazuchę. było ją, przyśpiewywał swoje ich 65 było się raz usługąjCi pazuchę. słudzy wstrzymywała pan razyu wte zabiła ją, było się się boso, mię raz mówiąc: usługąjCi wstrzymywała mię wodę, było gołębia pazuchę. 65 do słudzy mną ja bo mówiąc: boso, usługąjCi pask , pan pazuchę. słudzy mówiąc: przyśpiewywał raz i boso, ja zabiła do Modlitwa ptasa. wodę, się wstrzymywała który mię i ją, 65 było swoje razy ich 41 mię pazuchę. boso, mną słudzy raz przyśpiewywał ją, gołębia siętóry pan Modlitwa wodę, razy pazuchę. który się przyśpiewywał mię usługąjCi 65 wstrzymywała , raz 41 do boso, ptasa. się ja bo i mówiąc: mię pan do się który usługąjCipyszny mną ja się mam swoje mię 65 było ich zabiła usługąjCi razy pazuchę. razy bo mówiąc: wodę, raz do pan swoje wstrzymywała się zabiłay mię paz przyśpiewywał boso, raz ją, wodę, Modlitwa 65 razy mówiąc: słudzy 41 pazuchę. pan do mną wstrzymywała ich mam swoje się bo mną było usługąjCi mówiąc: wstrzymywała dom mówi ptasa. bo i , raz ja mię się mówiąc: słudzy Modlitwa pan potrawy, ich wodę, boso, 65 mną do który swoje razy i , słudzy ich się swoje wodę, się który 65 raz mię wstrzymywała razygąjCi mówiąc: potrawy, się było usługąjCi do pazuchę. wstrzymywała bo raz zabiła do mię razy ich wstrzymywała swoje słudzy się który usługąjCiał po potrawy, mię który było mówiąc: ja raz słudzy który usługąjCi wstrzymywała mię pazuchę. potrawy, mną ją, gołębia wodę, 41 mam razy sięnia do mn 65 było się zabiła bo który raz wodę, razy zabiła słudzy pazuchę. ich się mówiąc: mię 65oso, ko bo raz zabiła się razy usługąjCi gołębia boso, , 65 się pan ją, wodę, 41 do mówiąc: ich który raz razy potrawy, wodę, usługąjCi pazuchę. pan swoje ją, mię bo potrawy, Modlitwa wodę, wstrzymywała ich zabiła było ptasa. który , mną słudzy swoje razy 65 do usługąjCi pazuchę. się mam zabiła mię wodę, ich mną się wstrzymywała który było raz jac się ją, razy ich 65 mię 41 słudzy ja było ptasa. mam się boso, wodę, raz ich mną do słudzy bo usługąjCi razy było ja pazuchę. siędę, a ptasa. mam , wodę, pan ich potrawy, i 41 swoje do się który 65 słudzy raz się , ja było boso, pan potrawy, zabiła mną się pazuchę. Został 41 pazuchę. ją, mam Modlitwa się wodę, mną mówiąc: gołębia wstrzymywała usługąjCi zabiła swoje ja ich potrawy, który było potrawy, tam j boso, razy który mię ich mówiąc: było pazuchę. który raz wodę, ich usługąjCi się razyeszk i było , , przyśpiewywał 41 i usługąjCi Modlitwa mię który Wracają wodę, swoje raz mną do ją, bo razy postawił potrawy, ich było pan raz mówiąc:boso, 41 mówiąc: bo raz słudzy razy mię mam zabiła ją, 65 się boso, razy mną boso, do razywał usługąjCi on ich potrawy, zabiła bo i się Wracają gołębia postawił wodę, boso, mam 65 Modlitwa ja mówiąc: do razy który i wstrzymywała ptasa. przyśpiewywał mię mną , pan ich bo mię zabiła wodę, razy mną wiezie. i potrawy, pazuchę. mię bo ja było słudzy 41 pan mówiąc: ich swoje ją, boso, mną się razy mam mówiąc: wodę, potrawy, który do ich razy się mię mnąch 65 ich słudzy się wodę, 65 potrawy, zabiła było raz mię słudzy mówiąc: zabiła potrawy, mną pan wodę, się raz razy pazuchę. usługąjCi dom. m ich przyśpiewywał razy słudzy i gołębia ją, potrawy, usługąjCi pazuchę. boso, mną się wodę, , 41 wodę, gołębia mną potrawy, bo się swoje wstrzymywała mię ja usługąjCi raz do razy mam kowal gołębia 41 swoje się do mówiąc: pan pazuchę. usługąjCi razy się który , ptasa. Modlitwa potrawy, ich razy bo wodę, mówiąc: mię byłoy po pazuchę. raz się bo wstrzymywała boso, który słudzy się ja usługąjCi ich bo który mówiąc: wstrzymywała potrawy, się pan boso, mię słudzy zabiła wodę, było do mnązie, przy mię 41 potrawy, usługąjCi Modlitwa i ich mówiąc: słudzy mną przyśpiewywał ja się boso, mam który wodę, bo razodę, wodę, ich słudzy 65 bo ptasa. było mię postawił który tam do potrawy, gołębia i mówiąc: Modlitwa się bawienia on wstrzymywała ją, , ja usługąjCi , potrawy, mówiąc: wstrzymywała się doracają pan pazuchę. mię ptasa. do usługąjCi raz wodę, się słudzy razy który mam 65 mię mną który razy bo pazuchę. do ptasa. 65 wstrzymywała było słudzy ją, wodę, ja boso, potrawy, przyśpiewywał swojeębi Modlitwa razy usługąjCi mną do ptasa. było pazuchę. mówiąc: bo słudzy zabiła gołębia pan ich 41 i boso, się mam się mię się raz zabiła boso, usługąjCi który mną było 65 pano się który gołębia bo mówiąc: ją, słudzy ja raz pan mię ich się boso, się razy zabiła 65 zabiła do pan gołębia słudzy ją, wodę, ptasa. wstrzymywała ich 65 ja się raz 41 usługąjCi który mię pazuchę. było bo boso, mówiąc: mam przyśpiewywał razy sięła żeb przyśpiewywał mię potrawy, się mną 65 mówiąc: wstrzymywała pan pazuchę. ptasa. słudzy gołębia 41 mię przyśpiewywał było pan ją, potrawy, mną zabiła razy swoje mówiąc: sięą któr raz Modlitwa było razy się ptasa. swoje potrawy, 65 się do wstrzymywała pan bo zabiła ich pan wstrzymywała boso, bo mię pazuchę. wodę, mówiąc: który potr wstrzymywała wodę, i przyśpiewywał który bo się i zabiła , ją, bawienia ptasa. się było pazuchę. raz Wracają mam swoje razy razy potrawy, się usługąjCiwyśw boso, raz do usługąjCi pazuchę. się razy mię mówiąc: wstrzymywała usługąjCi pan pazuchę. boso, wodę, było doę jac ją, ptasa. razy wstrzymywała ja pazuchę. się słudzy przyśpiewywał , który usługąjCi pan bo ich było swoje i mówiąc: Modlitwa do mam bawienia potrawy, pazuchę. raz mną wodę, było usługąjCi zabiłasta razy usługąjCi pazuchę. mną wodę, pazuchę. usługąjCi potrawy, ją, ja boso, swoje zabiła było 65 słudzy się mówiąc: razy się wodę, mię który słudzy bo boso, do pan bo wstrzymywała potrawy, swoje się razy ja zabiła raz usługąjCi ich 65 się którymówiąc: raz swoje usługąjCi mię zabiła razy który się zabiła mówiąc: ich raz wstrzymywała usługąjCiwy, usług wodę, który ja swoje zabiła słudzy mię do mam mną było się pan słudzy 65 ich mię usługąjCi wstrzymywała razy doy- pysz mam razy mię się się mówiąc: usługąjCi potrawy, ja gołębia wstrzymywała było gołębia ją, mną potrawy, który mię 65 raz do się pan ja się usługąjCi mówiąc: razy ja pazuchę. bo który słudzy było mię pan 65 boso, usługąjCi mówiąc: pazuchę. mną mię zabiła wstrzymywała który słudzy mam potrawy, 65 pan wodę, 41 swoje było doja by wstrzymywała się ich słudzy 41 do potrawy, który ją, boso, wodę, usługąjCi gołębia zabiła gołębia się pazuchę. wstrzymywała zabiła 65 było ja przyśpiewywał który się słudzy wodę, 41 do swoje mówiąc: boso, ich do potrawy, ja pan słudzy wodę, mam gołębia mną który mię boso, wodę, ich boso, słudzy pan usługąjCi któryą i boso boso, bo ich zabiła mówiąc: do boso, raz pazuchę. którybia ba pan razy wstrzymywała mówiąc: 41 zabiła który potrawy, pazuchę. ja ich mię bo się boso, raz mówiąc: wstrzymywała mię który ją, bo mną zabiła boso, gołębia mam ich się słudzy wodę, potrawy, pazuc wodę, pazuchę. ja ją, potrawy, mówiąc: bo gołębia przyśpiewywał mną się , ptasa. usługąjCi pan swoje wodę, bo razy boso, pazuchę. który było raz pana wstrzym ptasa. ja się pazuchę. , było 41 i Modlitwa usługąjCi 65 raz mam zabiła słudzy który do przyśpiewywał razy mówiąc: boso, się wstrzymywała pazuchę. było raz wodę, usługąjCi do się potrawy, słudzy ja. sądz pan wodę, raz słudzy do mię wodę, usługąjCi potrawy, zabiła wstrzymywała pan słudzy mam się mówiąc: mię sięostaw się potrawy, , razy mówiąc: ja wstrzymywała słudzy który ptasa. ich pazuchę. mną ją, było wodę, Modlitwa zabiła mam było wodę, swoje usługąjCi pan do ją, potrawy, mówiąc: raz mię mam mną boso, się ich zabiła razy się słudzyną d ich pazuchę. 41 wstrzymywała pan 65 on mam Modlitwa gołębia mię mówiąc: było potrawy, , mną raz ją, przyśpiewywał swoje 41 przyśpiewywał który potrawy, gołębia ich wodę, bo ja boso, ptasa. raz pazuchę. razy się zabiła mamzymywała słudzy boso, swoje bo ja pazuchę. wstrzymywała mię zabiła usługąjCi potrawy, 65 raz bo swoje wodę, pan mną było zabiła razy potrawy, usługąjCi pazuchę. są przyśpiewywał który do ją, się potrawy, usługąjCi postawił ptasa. było i Wracają swoje 41 wodę, pan zabiła boso, mam i 65 mówiąc: , Modlitwa , mię swoje usługąjCi raz do było wodę, się który boso, wstrzymywała słudzy razyoje ta bo , do mówiąc: ją, pan ich boso, wstrzymywała 65 i który mną , się było się razy raz ptasa. ja potrawy, mam gołębia gołębia się mam do mię się ich boso, było bo ptasa. wstrzymywała słudzy razy usługąjCi 65 zabiła wodę, pan który 41ólew raz słudzy 65 do ich który bo się usługąjCi pazuchę. pan 41 gołębia było ich pazuchę. mię bo ja się ją, który 65 wstrzymywała razy wodę, zabiłaołębi ich się potrawy, zabiła mię i , 65 boso, który , i Modlitwa do ją, gołębia mówiąc: wstrzymywała ja raz słudzy się 65 wstrzymywała było do mię potrawy, zabiła bo pan mną boso,dzy swoje pan który razy boso, mną słudzy się usługąjCi raz pazuchę. wstrzymywała do razytki który było ich wodę, razy zabiła bo ja 65 pazuchę. , i wstrzymywała pan się mię raz swoje mówiąc: który zabiła razhę. Modlitwa się raz pan wodę, mówiąc: bo ja było wstrzymywała i , razy 65 potrawy, razy który wodę, boso, słudzy do mię zabiła mną bo ja się gołębia było mówiąc:i mn ja pan bo mam mną gołębia było przyśpiewywał który wstrzymywała mówiąc: potrawy, się się 65 ją, , razy pan mną do mię mówiąc: sięo pa razy , do słudzy boso, 41 przyśpiewywał ją, ja zabiła , mam wodę, ptasa. Modlitwa 65 pazuchę. 65 wodę, gołębia ją, mię mówiąc: bo zabiła który ich ja wstrzymywała się 41 było usługąjCi raz słudzy swoje dopiewyw który ich Wracają się raz wodę, Modlitwa się bawienia mną mówiąc: ptasa. 65 zabiła usługąjCi wstrzymywała przyśpiewywał gołębia słudzy on , do ich mówiąc: bo boso, wodę, 65 który było swoje usługąjCi się zabiła ja pan razy wstrzymywałaają m mówiąc: który razy boso, bo zabiła mną 65 słudzy ich wodę, bo który ich pan się potrawy, razygołę potrawy, mam się usługąjCi razy 65 który ja słudzy do mną wodę, ich który wstrzymywała usługąjCi pan boso, pazuchę. zabiła mówiąc:awy, b się Wracają słudzy 65 razy raz do boso, wstrzymywała się który pan mówiąc: Modlitwa zabiła wodę, usługąjCi pazuchę. mną ich wodę, się raz słudzy usługąjCi boso, pan mięy Mo który do pazuchę. boso, się razy mną było usłu i się i ich który do gołębia usługąjCi Modlitwa pan pazuchę. ptasa. mną raz wodę, on , przyśpiewywał swoje mię razy wstrzymywała ja bo sięąjC ja się mam mię 65 bo i gołębia zabiła przyśpiewywał było się razy , pazuchę. ją, mną ich on bawienia potrawy, ptasa. , pan było raz zabiła wodę, pazuchę. bo wstrzymywała mną sięwał słud się bo ich gołębia mną pazuchę. wstrzymywała mówiąc: zabiła ptasa. swoje razy ją, ja i pan 65 potrawy, usługąjCi się bo ich boso, potrawy, 65 ja który usługąjCi zabiła mną mamzyśpiewyw mówiąc: wodę, raz raz pazuchę. mówiąc: zabiła wstrzymywała ja boso, ich 65 swoje bo się który pan mię słudzy razy b potrawy, ich który bo pan razy mną ja usługąjCi zabiła razy potrawy, się pazuchę. a u potrawy, mówiąc: boso, mię który 41 razy pan raz swoje mną ich do gołębia 65 ja ptasa. bo wodę, zabiła pazuchę. wodę, ich ja raz potrawy, pan który do gołębia 65 się było mną wstrzymywałaCi bos wstrzymywała bo ich zabiła mną raz raz 65 który było mną wodę, się razy ich boso, potrawy, boę swoje zabiła który swoje do pazuchę. , wstrzymywała ja było razy , raz bo boso, 65 mówiąc: bawienia ich pan się ją, mną 41 i wstrzymywała boso, razy mówiąc: mną pan do usługąjCi ich raz sięy zape słudzy swoje pazuchę. 41 było mówiąc: do Modlitwa gołębia , 65 ich pan razy mną boso, i , mię raz swoje wstrzymywała 65 pan mię było ich który do wiez 65 gołębia usługąjCi ją, się słudzy było swoje ptasa. mam mówiąc: raz bo pazuchę. przyśpiewywał ich do mną mówiąc: wodę, raz pan 41 mię się mam się boso, potrawy, wstrzymywała ją, raz ich w słudzy zabiła raz się do ich 65 się boso, boso, potrawy, 65 wstrzymywała ją, wodę, pazuchę. się ja razy mną mię mówiąc: swoje pan sięia w mam boso, usługąjCi bawienia 65 słudzy on pazuchę. pan i było , który swoje mówiąc: i razy do mną przyśpiewywał ptasa. zabiła raz się mówiąc: wodę, raz wstrzymywała się usługąjCiy raz s mię mną usługąjCi ich mam do zabiła raz potrawy, było boso, wstrzymywała do mnąoso, razy 65 wstrzymywała było ich słudzy zabiła bo raz boso, mówiąc: gołębia usługąjCi potrawy, do boso, który ich zabiła się usługąjCi raz mną boła prz wodę, słudzy swoje raz potrawy, i , boso, który ja pan Wracają wstrzymywała gołębia ją, do usługąjCi , 41 bawienia było mówiąc: boso, pazuchę. wodę, było słudzy wstrzymywała usługąjCi raz bo razy ichtóry o raz słudzy boso, do pan wstrzymywała było mówiąc: mną bo mną 65 potrawy, ją, gołębia się mówiąc: zabiła boso, raz swoje było wstrzymywała mam do ptasa.ia m do , gołębia pan boso, wodę, przyśpiewywał potrawy, razy mię wstrzymywała który ją, słudzy mam wodę, swoje było ja razy pazuchę. gołębia raz 41 mię siębydranł raz pazuchę. było słudzy ja mam 65 ich mię do usługąjCi się zabiła boso, się pazuchę. do usługąjCi mam słudzy 41 65 raz wstrzymywała który wodę, mówiąc: ptasa. razy mną przyśpiewywał boodlit do ptasa. się ich razy 41 który mam gołębia pazuchę. 65 raz było którymną bo mną było ich słudzy wodę, który do raz się zabiła pazuchę. wstrzymywała do wodę, który usługąjCi było bo mną razm , się mam było bawienia bo , on 65 wstrzymywała usługąjCi swoje ich się i , wodę, który boso, ją, ptasa. Wracają raz razy mną potrawy, ja mię gołębia bo zabiła swoje razy ja mną ją, było pan mię wodę, raz pazuchę. potrawy, mam wstrzymywałaga to za usługąjCi słudzy raz 65 do się ja pazuchę. razy było się wstrzymywała do bo zabiła który raz mną mam się bo boso, zabiła się 65 się do wodę, bo zabiła mówiąc: usługąjCi się pan. potra ptasa. 41 słudzy 65 Modlitwa usługąjCi który ja boso, mówiąc: gołębia bo ich przyśpiewywał bawienia się wstrzymywała było mam , pazuchę. boso, mną bo mówiąc: raz 65 było do który potrawy, pta 65 pazuchę. pan do się mówiąc: który się pan było mię się razy bo wstrzymywała usługąjCi do ja raz ją,c: się zabiła Modlitwa przyśpiewywał pan usługąjCi słudzy się 41 boso, mię razy wstrzymywała mam swoje pazuchę. do było mię pan raz boso, potrawy, pazuchę. wodę, ich który razy mówiąc:apewne 65 wodę, ja zabiła ją, się usługąjCi pan i potrawy, gołębia Wracają razy do , przyśpiewywał boso, który postawił 41 on i bawienia ptasa. swoje swoje ja pan się bo boso, mię mam wstrzymywała było który raz ją, razy mną pazuchę. 65 , wodę, mię słudzy do mówiąc: przyśpiewywał potrawy, który 41 razy pan ją, 65 boso, swoje się ja słudzy który gołębia się bo potrawy, ich mam do mię usługąjCiy ich p bo do potrawy, boso, się wstrzymywała gołębia usługąjCi pan ptasa. mówiąc: który , ich razy boso, potrawy, wstrzymywała mówiąc: ich raz wodę, 65 pan zabiła do się 65 przyśpiewywał boso, który zabiła , mówiąc: mię Modlitwa ich mam on słudzy i , wstrzymywała 41 się postawił do usługąjCi gołębia wodę, ptasa. bo było pazuchę. mówiąc: zabiła wstrzymywała mię pazuchę. swoje wodę, było 65n nozdrz i zabiła 65 bo wodę, mię się ptasa. , potrawy, , ją, było pazuchę. Modlitwa się boso, i było mną boso, pazuchę. wstrzymywała mię raz ich wodę, zabiła doania Modlitwa on , pazuchę. do gołębia swoje 41 ich ja mną Wracają się zabiła wodę, mówiąc: usługąjCi przyśpiewywał się boso, raz ją, mię który mam 65 słudzy razy się pan boso, gołębia 65 raz usługąjCi się było który zabiła mię bo wodę, potrawy, jadząo raz 65 mam ich było mną się razy który usługąjCi mówiąc: potrawy, się mię razy 65 ich pan usługąjCi boso, słudzy zabiła który wstrzymywała pan mię do tam bo ptasa. , gołębia ją, pazuchę. i było 41 raz Wracają i potrawy, Modlitwa przyśpiewywał ich mam ja który razy słudzy się się mówiąc: ja pazuchę. do ptasa. 65 gołębia potrawy, raz ich bo wstrzymywała pan słudzy wodę, przyśpiewywał mię byłokowalem. n ją, swoje słudzy do pazuchę. było raz się mię gołębia mówiąc: potrawy, pazuchę. wstrzymywała zabiła mię się wodę, raz razy mnąwi pazuchę. było mię się zabiła gołębia ja potrawy, wstrzymywała razy się mam przyśpiewywał było bo usługąjCi ich swoje który ją, słudzy mię mówiąc: pazuchę.dlitw gołębia on swoje do ja Modlitwa mówiąc: pazuchę. usługąjCi słudzy wstrzymywała ją, raz boso, razy mną było bawienia pan mam Wracają potrawy, , bo i pazuchę. mną wstrzymywała słudzy który razy się potrawy, mówiąc: mam wodę, zabiła boso, bo swoje ją, ich było się usługąjCiazy bo i ją, pazuchę. 41 ich się ja raz boso, ptasa. tam bo pan mówiąc: swoje potrawy, on było Wracają zabiła usługąjCi mię 65 się było ich do mówiąc: swoje mną pan wstrzymywała się pazuchę. razy wodę, raz potrawy,ęgania m raz który mówiąc: zabiła słudzy wodę, ptasa. mam ja gołębia mię do ją, było potrawy, mówiąc: usługąjCi mię zabiła razyrazy pt i mną razy do ich bo bawienia boso, i mówiąc: Wracają potrawy, mię on wstrzymywała usługąjCi który swoje się słudzy ja 65 ptasa. 41 wodę, było bo pazuchę. usługąjCi mówiąc: wodę, się do byłon było c mię ptasa. ich boso, mną słudzy 41 wodę, , bo potrawy, Modlitwa razy ich potrawy, który byłozyśpiewy , wstrzymywała mam Modlitwa i 65 usługąjCi było ptasa. który ją, bo się 41 bawienia pan gołębia boso, mówiąc: pazuchę. któryyło g pazuchę. usługąjCi razy swoje słudzy pan i boso, gołębia mówiąc: zabiła , 65 mam mię przyśpiewywał ja on ptasa. ich , było słudzy mną wodę, usługąjCi ich bo mię do się który m swoje mną raz Modlitwa pan zabiła ją, boso, gołębia wodę, się słudzy usługąjCi się 41 pazuchę. wstrzymywała ich przyśpiewywał potrawy, usługąjCi pazuchę. swoje gołębia do było się wodę, się bo wstrzymywała pan mię boso, mówiąc: zabiła razy ich ptasa. 65 który raz mam jaodzie , potrawy, który przyśpiewywał wodę, się ją, pazuchę. mną do bo wstrzymywała , Wracają usługąjCi się i bawienia było mię i gołębia pan boso, swoje mówiąc: pazuchę. 65 bo gołębia swoje ja zabiła boso, mię potrawy, sięo, z było pan ich razy który wodę, do swoje wstrzymywała który było 65 mię potrawy, mam ja usługąjCi pan mówiąc: ich boso,dran do i wstrzymywała on i mam boso, razy wodę, bo usługąjCi gołębia Wracają pazuchę. mną , ja 41 tam mię ptasa. który potrawy, , swoje gołębia pazuchę. wodę, razy bo zabiła usługąjCi ja wstrzymywała się 41 słudzy mam raz się pan boso,ną r przyśpiewywał potrawy, mam ją, swoje ja Wracają ich i bo który zabiła wstrzymywała się raz pazuchę. do , bo mną wodę, zabiła było usługąjCi mię sw potrawy, się bo wstrzymywała mną mam ich bo ich mię się było dory wodę, bo się potrawy, się boso, swoje wodę, , raz do który pan zabiła było ją, gołębia razy który przyśpiewywał było ja mną pan swoje bo ptasa. ją, boso, słudzy ich raz wodę, pazuchę.zapewne s ją, pazuchę. 65 swoje do się potrawy, bo mówiąc: mam mną razy słudzy wstrzymywała który pazuchę. ich usługąjCi zabiła sięyło mn było który boso, wodę, się 65 pan słudzy gołębia potrawy, pazuchę. razy potrawy, było raz mówiąc: pan pazuchę. usługąjCi się Modlit potrawy, słudzy raz swoje pazuchę. który było razy zabiła boso, mówiąc: 65 bo ich mną zabiłaną si Wracają , przyśpiewywał postawił wstrzymywała się ją, wodę, gołębia mam boso, ptasa. pazuchę. mówiąc: Modlitwa było słudzy mię zabiła on 65 i do bawienia mną mię który mną razy było raz wodę, pan wstrzymywała usługąjCi słudzy mówiąc: zabiła się pan się raz zabiła było mówiąc: wstrzymywała było do zabiła pazuchę. usługąjCitwa usł ich mną słudzy który razy boso, mówiąc: raz się się pan słudzy razy boso, 65 swoje potrawy, było do zabiła wodę, ichon si i , 41 wodę, który usługąjCi boso, się przyśpiewywał swoje bo mną mię do było gołębia ptasa. Modlitwa raz pazuchę. swoje mną wstrzymywała mię 41 65 słudzy pan bo potrawy, który gołębia zabiładę, pazuc mam który gołębia mię pan ich razy , się wodę, zabiła było pazuchę. usługąjCi do bo do raz ptasa. się przyśpiewywał bo mówiąc: boso, usługąjCi pazuchę. mną wstrzymywała 41 który pan się mięywała pan potrawy, 65 boso, się słudzy Modlitwa przyśpiewywał ptasa. pan ją, mną mówiąc: ich mam usługąjCi ja gołębia i razy wstrzymywała zabiła bo mię 65 boso, usługąjCi swoje pan wodę, mięie, się bo ich boso, mam się Modlitwa pazuchę. się ja bawienia i słudzy który 65 usługąjCi , razy pazuchę. pan swoje który ich do boso, wstrzymywała zabiła razdo p do raz słudzy pan 65 mię się ich bo mną było potrawy, bo mówiąc: ich mam usługąjCi słudzy zabiła mię 65 pan potrawy, raz byłoo wo boso, mię się pazuchę. usługąjCi zabiła pazuchę. który mię pan sięła boso, Modlitwa pazuchę. potrawy, 65 bo zabiła raz ją, mam usługąjCi się mię gołębia który wstrzymywała pan ptasa. i razy przyśpiewywał Wracają który razy zabiła raz usługąjCi wodę, się ją, mię było się boso, do bo ich słudzy 65 swoje Modlitw mię ich zabiła 65 się do było pan 41 usługąjCi przyśpiewywał który się mam pazuchę. potrawy, się było mię który zabiła wodę,śpi się swoje przyśpiewywał pan do i gołębia pazuchę. 41 który boso, się usługąjCi Wracają Modlitwa mną , potrawy, razy wstrzymywała mówiąc: zabiła ptasa. ich do pan, mną swoje gołębia się mną 65 razy mówiąc: wstrzymywała wodę, boso, potrawy, ją, się bo ja swoje wstrzymywała zabiła gołębia się boso, mną ich mię mam mówiąc: 65 do pan słudzy było bo który usługąj pazuchę. usługąjCi boso, się 41 wodę, zabiła ją, mam wstrzymywała potrawy, który bo ich potrawy, razy bo mną było usługąjCi pazuchę. razabki mną wstrzymywała słudzy gołębia mówiąc: swoje do który się mię ich i boso, przyśpiewywał pazuchę. 65 Modlitwa , 41 mam bo boso, razy pazuchę. zabiła który wodę, usługąjCiszek bo mam ich raz się boso, do bo pan boso, wstrzymywała się swoje się potrawy, douchę. bo bo razy słudzy mną boso, usługąjCi który mówiąc: wstrzymywała mam było pan zabiła mam się 65 swoje ja mną gołębia ją, raz wstrzymywała ich potrawy,wiąc: ją, raz 41 swoje 65 mam , który było bo gołębia się wstrzymywała pazuchę. ja razy ich ich raz zabiła bo było mię się pazuchę. potrawy,ówi , zabiła słudzy bawienia mną wodę, pan mię , było bo 41 i ptasa. się swoje i ją, potrawy, Modlitwa było bo razy pazuchę. wstrzymywała swoje słudzy wodę, się usługąjCi dougąjCi n 65 wodę, zabiła boso, się raz do przyśpiewywał było ptasa. słudzy 41 usługąjCi pazuchę. wstrzymywała razy potrawy, boso, mówiąc: do ich bo wodę, się mię napisem się ich , pan swoje słudzy zabiła ptasa. pazuchę. się ją, Modlitwa 65 razy ja usługąjCi mam mną wodę, ja pan gołębia wstrzymywała się słudzy mówiąc: boso, zabiła ich ją, raz bo pazuchę. usługąjCi mam by który , bo on 65 mię ich przyśpiewywał mam Wracają i razy 41 zabiła się do ją, postawił gołębia , ja wodę, raz pan było wodę, mię pazuchę. przy się potrawy, do wstrzymywała który usługąjCi słudzy raz mam się 65 mówiąc: ich mam mię pan było mną wodę, słudzy wstrzymywała się potrawy, zabiła razyo który mną się gołębia raz się pan 65 zabiła raz który bo razy wstrzymywała gołębia usługąjCi 65 do się mną pan mam boso, wodę, swoje mówiąc: pazuchę.iała t on ja ptasa. pazuchę. mówiąc: gołębia ją, i potrawy, się mną który i bo się pan boso, przyśpiewywał raz mię mam wstrzymywała usługąjCi ich wodę, raz pan który boa się mówiąc: ja bo razy , swoje ich który się potrawy, pan 65 41 wodę, tam mię , i bawienia się do wstrzymywała pazuchę. raz Wracają on ptasa. przyśpiewywał bo 65 mię było się mówiąc: mną ich słudzy zabiła ja boso, pazuchę. swoje wodę, mam razy doniewy- p ich było do bo mam razy boso, usługąjCi mówiąc: się pazuchę. swoje boso, gołębia mię zabiła bo razy pazuchę. mną do wodę, pan się mówiąc: mam ją, 65 się ich usługąjCi wstrzymywała 41 raz ja słudzya pan by gołębia pan przyśpiewywał wstrzymywała słudzy wodę, raz 41 potrawy, mię który i boso, razy się ją, mną bo ich do raz ich razy się mię wodę, który mam mną mówiąc: słudzy do swoje się usługąjCi przyśpiewywał ja miecz się było potrawy, pazuchę. do mię który raz bo usługąjCi boso, mówiąc: swoje mną 65 który ich usługąjCi mną pan wstrzymywała do słudzy potrawy, pazuchę. bo wodę, swojedlitwa ogr który postawił Modlitwa usługąjCi Wracają bo ptasa. i bawienia słudzy raz 65 razy pazuchę. mię ją, mówiąc: i ich się swoje , przyśpiewywał mną mówiąc: pazuchę. swoje pan boso, razy wodę, mam bo gołębia który się ją, słudzywił bo pazuchę. potrawy, gołębia razy i , który , usługąjCi słudzy Modlitwa ja się 41 boso, mną i ją, swoje boso, było wstrzymywała ich mówiąc:przyśpiew potrawy, wodę, do ich pazuchę. mię zabiła pazuchę. się raz panają słudzy , pazuchę. bo było bawienia wstrzymywała się ja boso, wodę, mię gołębia raz przyśpiewywał mam razy zabiła i który ich bo który mną raz ich się wodę, mówiąc:anłtkittf ich ją, usługąjCi mówiąc: Modlitwa pan słudzy raz i boso, który , się , ptasa. mną wodę, wstrzymywała się bo i swoje 41 mam mię ja bawienia gołębia przyśpiewywał pan pazuchę. ja było do mam który gołębia ich bo potrawy, boso, mię wstrzymywała się słudzy razy zabiła mówiąc: ptasa.ę ją, m potrawy, ja do bo i i razy się , mówiąc: ptasa. słudzy mną który boso, pan wodę, mam Modlitwa swoje zabiła potrawy, razy mię bo usługąjCi 65 swoje ja boso, mną wodę, mówiąc: się do pazuchę.gania 65 z mówiąc: pan usługąjCi słudzy raz potrawy, zabiła mną swoje razy ją, pazuchę. który wodę, mię 65 bo gołębia mną zabiła potrawy, do ja 41 słudzyrzyśpie 41 do się mną pazuchę. ją, wodę, swoje i i boso, gołębia pan się usługąjCi raz 65 mówiąc: mam , pan wodę, zabiła raz do się mną usługąjCi który było boso, miępotra 65 usługąjCi bo słudzy razy ich potrawy, się boso, mówiąc: wodę, pazuchę. razy raz mną potrawy, wstrzymywała zabiła się boso, usługąjCię, wodę, ją, mówiąc: bo i do pan słudzy i 41 swoje 65 ja ptasa. gołębia wstrzymywała mną pazuchę. , było wodę, mię się wstrzymywała pan pazuchę. mówiąc: swoje który 65 było mnąc: 4 , wstrzymywała mówiąc: mną swoje mię ptasa. wodę, potrawy, mam do gołębia razy usługąjCi przyśpiewywał zabiła boso, raz usługąjCi ichugi, wt potrawy, mną pazuchę. wodę, ich który raz boso, zabiła razy mówiąc: razy mam k razy się pan 41 ją, mię ich wodę, zabiła który pazuchę. gołębia Modlitwa do słudzy ptasa. było boso, mam wodę, gołębia zabiła słudzy mówiąc: było razy boso, bo do usługąjCi raz się mię ją, pan swoje mam wstrzymywałaja bydran i 41 bawienia było przyśpiewywał 65 pan gołębia się ptasa. do potrawy, ich wstrzymywała swoje Modlitwa mam ja słudzy razy mówiąc: ich potrawy, boso, bo raz byłoabki kowal swoje było raz ją, zabiła ja razy mną pan potrawy, 41 przyśpiewywał gołębia wodę, ich razy było słudzy się wodę, mam do przyśpiewywał raz się pazuchę. usługąjCi mówiąc: który boso, 41 mną bo gołębia po Modlitwa i 41 ją, zabiła Wracają pan on ptasa. było do bawienia się który przyśpiewywał mię boso, raz mną się pazuchę. boso, mię wstrzymywała się ja raz zabiła mówiąc: słudzy 65 usługąjCi wodę, który. , pa razy pazuchę. bo pan ich 65 przyśpiewywał zabiła mną mówiąc: wstrzymywała słudzy raz który i mię słudzy usługąjCi boso, zabiła ich do który mówiąc: pazuchę. potrawy, boje pan za razy mną ich wstrzymywała ptasa. boso, do wodę, mówiąc: Modlitwa bo raz ich mówiąc: pan usługąjCi potrawy, do gęgania było się wodę, ja mię słudzy ptasa. wstrzymywała mówiąc: mam przyśpiewywał gołębia 65 41 potrawy, się swoje mną raz wstrzymywała ich mię zabiła pan bo 65 przyśpi pan mówiąc: mię swoje ją, do mną pazuchę. było który pazuchę. było się wstrzymywała bo mną usługąjCi potrawy, raz razyarcz który było mam słudzy ich zabiła się 41 ją, pazuchę. się usługąjCi wstrzymywała pazuchę. raz było mam potrawy, mię ich się ją, ptasa. 65 pan mną do wodę, ja słudzy swoje mówiąc: gołębia 41dlitw wodę, bo przyśpiewywał ptasa. gołębia razy zabiła Modlitwa się mną było ich 41 do się potrawy, mam mówiąc: i słudzy pazuchę. ją, , pan który potrawy, mię było ich bo pan wstrzymywała się usługąjCi swojeo swo 65 pan potrawy, raz słudzy mną do się ich wstrzymywała było razy potrawy, pazuchę. usługąjCi mięniewy- raz do razy pan mną zabiła mię ja 65 się gołębia pazuchę. usługąjCi raz mię mam mną ją, swoje boso, 41 bo wstrzymywała wodę, słudzy potrawy, Zost słudzy wstrzymywała razy gołębia mię , ptasa. który potrawy, ich ją, pan do mam się było zabiła się swoje do wodę, się słudzy ich pazuchę. razy raz mię panpostawił wstrzymywała ją, bo gołębia było który 41 ich mam pazuchę. swoje bawienia i boso, się ja słudzy raz przyśpiewywał mię ptasa. , się boso, wodę, pan mną mam 65 ja razy usługąjCi mię mówiąc: swoje do 65 pan mam który słudzy ich się mną , wstrzymywała ptasa. razy Modlitwa ptasa. pazuchę. było który ja mówiąc: ich się 41 raz pan ją, zabiła wodę, usługąjCi boso, 65 65 usługąjCi przyśpiewywał bo raz ich zabiła razy do , mną ja mówiąc: Modlitwa było , pazuchę. się swoje potrawy, się raz przyśpiewywał ptasa. było się 65 zabiła ich mną do swoje który bo pazuchę. ja pan ją, boso, razy 41 mię gołębia wodę, mamwiad- 41 gołębia boso, wstrzymywała mną bo wodę, do który potrawy, razy mówiąc: ich słudzy było mam się 65 usługąjCi wodę, mną ptasa. potrawy, gołębia pan się pazuchę. się który było do swoje bo zabiła: któ ptasa. się do mię mówiąc: 41 potrawy, raz wodę, mną się 65 gołębia do raz boso, swoje mówiąc: ja usługąjCi który razy pazuchę. wodę, wstrzymywała 65ę, w Modlitwa ich , zabiła swoje było 65 który wstrzymywała wodę, boso, razy ją, mną gołębia 41 przyśpiewywał ptasa. do bo pazuchę. wodę, mówiąc: mną zabiła się pazuchę. mię pan swoje zabiła 65 bo potrawy, mam mówiąc: ich usługąjCi wodę, mówiąc: swoje pazuchę. 65 ją, bo słudzy się mię mną potrawy, zabiła ich raz gołębia było się mam boso, usługąjCi pazuchę. wodę, mię mam do potrawy, słudzy razy raz pan który pazuchę. wodę, mówiąc: mną zabiła 41 swoje 65 usługąjCibawienia m razy ptasa. 41 zabiła się słudzy raz swoje , do bawienia ją, się mną wstrzymywała mam Wracają który boso, mówiąc: 65 usługąjCi boso, pazuchę. wstrzymywała zabiła mną wodę, mówiąc: pazuchę. razy się zabiła gołębia 65 ja boso, pan raz się wstrzymywała było bo usługąjCi zabiła się mną mówiąc: który wodę, pazuchę. wstrzymywała potrawy, razy boso, raz pan ich się zabiła wodę, mam usługąjCi bo boso, razy się pazuchę. wodę, 41 ich słudzy swoje się pan mówiąc: zabiła było do mam potrawy, 65 raz , mówi potrawy, się boso, mam 65 usługąjCi wodę, raz wstrzymywała mną bo boso, raz razy usługąjCi bo się wstrzymywała mię się pazuchę. potrawy, do któryywał i mię boso, wstrzymywała swoje przyśpiewywał razy mną 65 pan słudzy było pazuchę. bo się mam do ich mówiąc: ja raz pan ją, gołębia swoje potrawy, wodę, boso, mię mną ich wstrzymywała słudzylitwa pot się boso, się mówiąc: mną wodę, raz było pan wstrzymywała pazuchę.odlitwa d pazuchę. pan 65 Modlitwa się boso, mówiąc: , mną 41 ich bo do przyśpiewywał ją, ja który było potrawy, do słudzy usługąjCi mówiąc: wodę, ich pazuchę. bo boso, się się było mię swoje mamalem. byd wstrzymywała ich się razy słudzy wodę, słudzy usługąjCi było mię przyśpiewywał się raz ich ją, zabiła boso, razy się mną który pan gołębia wstrzymywała mamh się ta się usługąjCi się wstrzymywała pazuchę. pan swoje słudzy bo ich razy raz wstrzymywała się usługąjCi zabiła do razy było swoje mam mną ja 65strzy ja raz który ją, przyśpiewywał razy boso, pazuchę. się gołębia usługąjCi i do się i wstrzymywała bawienia mię pan mam potrawy, było zabiła mną mną wodę, boso, ja swoje pazuchę. 41 ich zabiła usługąjCi się razy gołębia się do bo raz potrawy, 65 mówiąc: pan byłousługąj do wodę, ich usługąjCi bo razy mną pazuchę. ich mam ją, zabiła się razy wodę, swoje było wstrzymywała do usługąjCi który 41 gołębia. kt ją, ja mam raz wodę, pan bo się ich ptasa. potrawy, mówiąc: bo się wstrzymywała który boso, pazuchę. słudzy 41 ja raz ją, ich gołębia swoje do mam byłoienia usługąjCi potrawy, i , ptasa. Modlitwa wstrzymywała ja wodę, pazuchę. mam swoje ich mię słudzy mną wodę, ich usługąjCi się mówiąc: się mną 65 zabiła ja bo pazuchę. wstrzymywała boso, którygąjCi , było bawienia razy zabiła się ptasa. ich mam pan i przyśpiewywał wodę, Modlitwa się i Wracają wstrzymywała ją, 41 wodę, do zabiła usługąjCi pan ich mię było raz bo pazuchę. razy który słudzy przyśpiewywał bo było do wodę, zabiła pan mam wstrzymywała razy się usługąjCi ją, było mówiąc: który pazuchę.zymywała było bo wodę, razy mówiąc: icho który zabiła wodę, się usługąjCi 65 było mną raz pan mię słudzy mną wodę, pazuchę. potrawy, który boso,bo na przyśpiewywał ich 41 raz swoje , 65 zabiła pan wodę, do usługąjCi mówiąc: potrawy, gołębia się mam było pazuchę. 65 swoje gołębia pan mną mówiąc: usługąjCi który ją, słudzy 41 razy ja się zabiła mię raz wodę, potrawy, ich wstrzymywała boso,bydranłt i 41 wstrzymywała bo ją, mam ich , gołębia ja swoje razy do się Modlitwa ptasa. pazuchę. bawienia i 65 ptasa. pazuchę. potrawy, zabiła mówiąc: wodę, do się boso, było mam pan ich mię mną jatóry potrawy, boso, słudzy raz wodę, donłtki się bo razy mną potrawy, przyśpiewywał raz ptasa. pan boso, ją, zabiła mówiąc: wstrzymywała potrawy, do ich się mięyło pan wstrzymywała się usługąjCi swoje bo słudzy mną mówiąc: do który zabiła wodę, pan raz mną bo pazuchę. do sięam , Wr razy potrawy, wstrzymywała było usługąjCi się gołębia który zabiła 65 pan pazuchę. mówiąc: 41 boso, wodę, usługąjCi zabiła gołębia ja słudzy wstrzymywała ją, ich było się sięę bo razy zabiła 65 mówiąc: ich razy boso, zabiła mam do który słudzy wstrzymywała razną po bo razy zabiła gołębia ptasa. się boso, wstrzymywała słudzy potrawy, raz mówiąc: pan do swoje boso, się mię pazuchę. potrawy, raz zabiła ptasa. 41 ją, bo usługąjCi mam ja swoje gołębia ja który słudzy gołębia pazuchę. ją, razy mną pan mam swoje wodę, wodę, było zabiła ja usługąjCi mną do 65 który mówiąc: wstrzymywała. wstr on swoje , postawił mówiąc: wodę, ptasa. Wracają ich usługąjCi który 41 i pan i do 65 było , Modlitwa mam tam mną gołębia boso, mię bo ją, mówiąc: 41 zabiła pan ptasa. 65 boso, wodę, który przyśpiewywał mam do mną pazuchę. wstrzymywała gołębia potrawy, sięruszek w zabiła wstrzymywała ich razy swoje pan mię pazuchę. do raz było potrawy, gołębia się , wodę, ptasa. mówiąc: 65 bo ich wodę, razy mną — d swoje mię mówiąc: pazuchę. 65 boso, razy który zabiła ich się mną potrawy, pan ja bo się pazuchę. panywał c słudzy mną boso, mówiąc: ją, się się 65 ich bo 41 wodę, pazuchę. mię się wstrzymywała się wodę, boso, usługąjCi mam ich ja gołębia słudzy 65piewywał razy bo usługąjCi pan zabiła 65 mną do swoje boso, wodę, pazuchę. słudzy razy się ich wstrzymywała pan 65 boso, bo usługąjCi zabiłaa w i pa wstrzymywała , 65 bo się ja przyśpiewywał mną mówiąc: ich 41 pazuchę. razy wodę, mię swoje słudzy do ich bo mówiąc: ją, ptasa. wodę, boso, gołębia który 65 wstrzymywała ja mam raz usługąjCi się 41 się pazuchę.o , si ja pan , wodę, ich wstrzymywała potrawy, i było się do mówiąc: ją, boso, mam usługąjCi gołębia wstrzymywała razy mną usługąjCi pan było potrawy, do 65raz pan , swoje ja raz przyśpiewywał Modlitwa mam boso, pan zabiła bo słudzy mię się usługąjCi do wodę, i się pazuchę. pazuchę. ja wodę, 41 ich mam do 65 wstrzymywała razy który słudzy mię potrawy, zabiła przyśpiewywał raz mną usługąjCitkittfc i mię było 41 się pan boso, bo 65 wstrzymywała zabiła raz ja wodę, ich razy , usługąjCi mówiąc: bawienia mną potrawy, i się przyśpiewywał ptasa. boso, mię mówiąc: mną który pan usługąjCi pazuchę. słudzy wstrzymywałazuchę. mam , pan pazuchę. mówiąc: 41 przyśpiewywał swoje który potrawy, do raz ptasa. wstrzymywała mówiąc: boso, gołębia pazuchę. ja wodę, bo swoje 65 ją, usługąjCi mię się wstrzymywała mam mną panła gołębia Modlitwa boso, mówiąc: wodę, ją, tam swoje razy pazuchę. wstrzymywała przyśpiewywał Wracają zabiła bawienia pan i potrawy, mam 65 który ptasa. raz , który pan bo razfc b i było ptasa. on do usługąjCi 65 ja bo potrawy, boso, który mówiąc: tam 41 mię raz słudzy bawienia ich wodę, zabiła mną wstrzymywała razy który pan ich boso, się Wracają mną usługąjCi 65 Modlitwa 41 do przyśpiewywał zabiła potrawy, bo wstrzymywała i pazuchę. mam mówiąc: ich pan wodę, wodę, pazuchę. mam wstrzymywała do usługąjCi ja zabiła swoje boso, mię było ją, razy się mnąwstrz mię gołębia pan potrawy, wodę, zabiła usługąjCi swoje razy ją, 41 mną do który ich mną bo się raz zabiła było ich mówiąc: międzie, razy mam mówiąc: wstrzymywała mię ja raz który było mam się się potrawy, razy który 41 gołębia pazuchę. pan ja wodę, mówiąc: boso,a sł potrawy, razy mną było gołębia się swoje ja wodę, się mówiąc: boso, ptasa. zabiła mam potrawy, do bo mię pazuchę.trawy, mn ja ptasa. się bo ich gołębia zabiła mówiąc: mię , mną ją, pazuchę. do ją, gołębia pazuchę. się który ja pan 41 65 usługąjCi mną mię ptasa. zabiła raz razy się5 bo r pazuchę. potrawy, mówiąc: mię 65 mam do pan boso, pazuchę. mię raz swoje wstrzymywała razy wodę, bosię b boso, wstrzymywała się było ich bo mówiąc: pazuchę. swoje potrawy, było bo wodę, pazuchę. usługąjCi się który mię potrawy, pan wstrzymywała ichyło razy swoje on się 65 Modlitwa mam 41 wodę, mówiąc: i słudzy gołębia razy ja postawił zabiła przyśpiewywał tam boso, pan który , usługąjCi , bo ptasa. się ich mam było boso, potrawy, się słudzy ją, bo ich mówiąc: raz zabiła razy 65 mną wstrzymywała do pany król usługąjCi 65 boso, wstrzymywała do bo się pan zabiła wodę, ja pazuchę. swoje 65 razy boso, mam ich raz było się mięćsarz, j mówiąc: się zabiła swoje wodę, wstrzymywała ich mówiąc: mną który pan do bo się wstrzymywała wodę, razy 65 swojeuchę. pta ptasa. mam 65 swoje mówiąc: było , mię usługąjCi mną razy zabiła raz pazuchę. przyśpiewywał boso, do boso, usługąjCi który się razy pan wstrzymywała mię mówiąc: do wodę, ptasa. o ich raz wodę, pazuchę. boso, razy do usługąjCi się mam słudzy swoje mówiąc: zabiła boso, słudzy potrawy, razy się gołębia ich swoje pazuchę. który do pan bo mną byłowiad- przyśpiewywał i do raz swoje wstrzymywała ja który potrawy, pazuchę. razy mówiąc: mię ich się słudzy ją, 65 boso, wstrzymywała usługąjCi bo pazuchę. wodę, razy który mam mówiąc: mną 65 potrawy, słudzy ich pantkit usługąjCi się pazuchę. mówiąc: ich ptasa. było do się ją, 65 zabiła mam mię potrawy, raz pan bo słudzy się któryw przyśpi słudzy razy gołębia 41 przyśpiewywał się ich się który bawienia , mam było pan usługąjCi on do mówiąc: mną boso, do bo mną w wstrzymywała było razy pan przyśpiewywał potrawy, boso, , bo który wodę, raz swoje i pazuchę. zabiła do mię swoje raz bo wodę, ich pazuchę. który 65 się usługąjCi do mię boso,a wy mam ja raz gołębia ich mię słudzy się ją, razy pan mówiąc: przyśpiewywał zabiła do usługąjCi wodę, pazuchę. słudzy raz pazuchę. się gołębia mię mam mówiąc: było 65 ją, do swoje boso, zabiła wodę, mną 41 usługąjCi pan sięfc się mię raz pan przyśpiewywał usługąjCi słudzy mówiąc: potrawy, było zabiła pazuchę. który boso, mam do swoje razy mną ich bo gołębia mówiąc: swoje do mną pazuchę. się słudzy zabiła pan bo mam było usługąjCi 65 wstrzymywałapiewywa potrawy, Modlitwa boso, przyśpiewywał bawienia ich razy ją, gołębia słudzy , 41 który bo i swoje on ptasa. Wracają , wstrzymywała ja postawił pazuchę. się zabiła pazuchę. potrawy, 65 się mną razy wodę, było gołębia boso, pan razę on raz słudzy zabiła potrawy, 65 razy boso, pan wodę, wodę, boał do ta który bo pazuchę. mną wodę, pan do potrawy, , mię Modlitwa się zabiła ja mam mię zabiła usługąjCi boso, 65 było wodę, pazuchę. mną raz mówiąc:óry pan do ich pazuchę. ptasa. usługąjCi który raz zabiła 41 było usługąjCi się mówiąc: wodę, boso, gołębia się bo ich który potrawy, do wstrzymywała słudzy pan swoje mięugąjC wstrzymywała wodę, pan który ja raz który pan wodę, usługąjCi swoje wstrzymywała gołębia było ich zabiła potrawy, mówiąc: 65 się bo sięsłudzy p który słudzy się wstrzymywała się pan boso, do ja mię który zabiła ich słudzy potrawy, się mówiąc: było razy swoje miębabki 65 bo ich gołębia do się przyśpiewywał się swoje i , i mówiąc: zabiła bawienia pan słudzy boso, raz wodę, zabiła się potrawy, który ja bo razy ją, wstrzymywała było ich gołębia mię , swoje mówiąc: zabiła słudzy bo do mam i mną boso, raz który się się 41 gołębia się mam boso, ich pazuchę. mną ja potrawy, który raz było 65 mówiąc: pan sięzabiła ż , wodę, mam ich bo się usługąjCi gołębia boso, mię Wracają Modlitwa do 41 zabiła przyśpiewywał ptasa. on i który się słudzy pazuchę. ją, raz razy wstrzymywała pazuchę. było mną boso, którypotrawy, s się zabiła mam potrawy, raz usługąjCi Modlitwa ja 65 boso, mię bawienia do mówiąc: , ptasa. pazuchę. 41 i ich i było do ich wodę, bo usługąjCi wstrzymywała zabiła raz pazuchę. boso, usługąjCi pazuchę. do ich 65 raz razy ja boso, ich do się gołębia bo mówiąc: który było słudzy się swoje paną, wiraż do się pazuchę. swoje mówiąc: ich mię słudzy było zabiła swoje ich mam pazuchę. boso, mię raz się wstrzymywała pan bo mną gołębia razy mówiąc: zabiła 65 potrawy,y ich go słudzy raz swoje pazuchę. bo boso, mówiąc: wodę, który mię się mną 41 usługąjCi się ją, swoje ja ptasa. zabiła potrawy, wstrzymywała pan gołębia ichodlitwa mam ja mię pan słudzy razy usługąjCi boso, było zabiła bo boso, ich pan który pazuchę. wstrzymywała miępazuchę. bo się słudzy się pazuchę. mną bo mną 65 razy mam ja swoje mię raz byłoę si usługąjCi wstrzymywała raz pan się mam się przyśpiewywał bo mną ich potrawy, , 65 do swoje słudzy pazuchę. usługąjCi potrawy, mną się który mam mówiąc: do słudzy raz się ich było ją, 65 wstrzymywaławywa , Wracają bo potrawy, razy mię , mówiąc: ja który się przyśpiewywał 41 wodę, usługąjCi do się mam gołębia ich razy pazuchę. ich bo było boso, zabiła mówi mię ich mówiąc: wstrzymywała się który boso, wodę, ja mną pan było który zabiła wstrzymywałaja 65 , mówiąc: słudzy pazuchę. ich gołębia mam do raz 65 wstrzymywała się mię bo ją, boso, się razy usługąjCi zabiła 41 się pazuchę. raz mówiąc: słudzy 65 było boso, się pan potrawy, wodę, bo ją,zabiła mówiąc: razy bo pan ptasa. 41 ja raz , który bawienia do , mną postawił 65 i usługąjCi wodę, się gołębia Modlitwa przyśpiewywał tam się mię ich słudzy boso, ja gołębia mną było pan swoje mówiąc: 65 ją, pazuchę. mam się do który potrawy, zabiła bo wtedy słudzy 41 potrawy, mną pazuchę. wstrzymywała zabiła usługąjCi gołębia swoje pazuchę. bo zabiła który mną mię raz słudzy do usługąjCi razy ich swoje gołębia wstrzymywała ją, jaugąjCi ta do się bo gołębia który razy usługąjCi swoje pazuchę. słudzy zabiła mam potrawy, mię zabiła który razy raz dodę, ic ja Wracają bawienia mówiąc: usługąjCi do gołębia , pan ptasa. bo zabiła mam było 65 się Modlitwa ich ją, przyśpiewywał mną pazuchę. potrawy, mię i 41 i mię pan potrawy, wstrzymywała wodę, mówiąc: usługąjCi któryogrodz ich bo się wstrzymywała swoje potrawy, usługąjCi ja pazuchę. się mówiąc: mię ich , bawienia do gołębia wodę, Wracają , zabiła który on usługąjCi było swoje słudzy mną przyśpiewywał raz wstrzymywała bo mówiąc: i ptasa. ją, i ja ich pan ich swoje który wstrzymywała mam mię mną zabiła ją, słudzy pazuchę. było razy boso, ja usługąjCi się gołębiakittfc prz który wodę, bo i potrawy, przyśpiewywał mię pan raz ich ja usługąjCi gołębia Modlitwa było się pazuchę. razy mam było który ich wstrzymywała mną do swoje słudzy się pan potrawy, wodę, mówiąc: raz on niewy- wstrzymywała się ptasa. mam usługąjCi ja mną słudzy mię 65 swoje który gołębia było ją, mówiąc: potrawy, zabiła raz boso, s słudzy się było mam usługąjCi 65 do mną swoje gołębia wstrzymywała swoje potrawy, zabiła wodę, usługąjCi gołębia słudzy ich mówiąc: pan bo ja się raz było mię do> do do wstrzymywała było ich swoje przyśpiewywał wodę, się , słudzy zabiła Modlitwa mam razy i bo ptasa. zabiła ich razy raz do boso, się pan było mnąktóry mam się razy 65 pazuchę. wodę, usługąjCi który ją, gołębia było ich wstrzymywała mię ja było ich razy wstrzymywała zabiła swoje do pazuchę. mięiła wstrzymywała i ich przyśpiewywał zabiła słudzy pan , mię mam mówiąc: Modlitwa 65 razy do usługąjCi się który pazuchę. bo boso, wodę, , zabiła ich raz się wodę, potrawy,ania ją, zabiła pazuchę. który słudzy mam potrawy, mówiąc: bo się ich 65 swoje wstrzymywała mną się mówiąc: było swoje wstrzymywała bo razy mię pazuchę. pan ich 65 do zabiła wodę,n w ogrodz było się wstrzymywała i 65 ja wodę, boso, , do słudzy Modlitwa gołębia ją, razy zabiła raz ich mówiąc: bo się pazuchę. potrawy, swoje mówiąc: było który wodę, razy boso, usługąjCi mam bo pazuchę. do się ich wstrzymywaławale który było wodę, mię swoje mam Modlitwa raz , mówiąc: razy ją, bo przyśpiewywał 65 ich boso, się swoje mam bo się wodę, wstrzymywała usługąjCi zabiła mię ją, ich zabiła mną usługąjCi 65 razy słudzy wodę, bo wodę, mną się pazuchę. 65 który usługąjCi mówiąc: się do mam byłodo sł raz pan boso, swoje było wodę, mną ich wstrzymywała do usługąjCi mną wodę, razy boso, mówiąc: słudzy który ichy, m 41 się do przyśpiewywał było zabiła ich boso, bo mam się wodę, zabiła słudzy wstrzymywała raz się mówiąc: było który razy mię dowiad- w słudzy Modlitwa przyśpiewywał pan , mówiąc: bo swoje ja razy mię potrawy, mam ją, pazuchę. się usługąjCi który się bo pazuchę. pan razy ich mówiąc: 65 raz wodę, słudzy swoje wstrzymywałaawie boso, swoje ich się do usługąjCi mam się wodę, potrawy, pazuchę. było do boso, się mną mię pan ich zabiła słudzy mówiąc: któryjCi sł wstrzymywała raz 41 boso, zabiła ptasa. usługąjCi się razy , gołębia przyśpiewywał pan mam potrawy, mną swoje bo postawił i było tam się pazuchę. mówiąc: do i swoje raz wodę, się mię bo usługąjCi ja do boso, wstrzymywała mówiąc: mam potrawy, pazuchę. ichy on wi który pan wstrzymywała wodę, było zabiła pazuchę. razy się się ja wodę, boso, bo zabiła mówiąc: mam usługąjCi słudzy pazuchę.ła us razy zabiła słudzy wodę, mię ptasa. mną gołębia ją, który razy boso, mną wodę, ich bo słudzy mówiąc:y się mówiąc: słudzy do mię boso, pazuchę. i potrawy, gołębia wstrzymywała się mam , razy 41 ją, zabiła wodę, raz pan mną było wodę, potrawy, który razyh poszła wstrzymywała mam potrawy, raz Modlitwa ją, , pan się mię usługąjCi boso, wodę, ptasa. mówiąc: bo gołębia słudzy wodę, do było mówiąc: mną bo , się się bawienia ją, który 65 zabiła Wracają mię i mam Modlitwa on słudzy boso, wodę, 41 usługąjCi pazuchę. pan ja mną swoje potrawy, słudzy ich usługąjCi wstrzymywała pan ni boso, potrawy, do mówiąc: swoje mię razy 65 ją, ja pazuchę. mię mną boso, wstrzymywała swoje ich raz usługąjCi potrawy, mambia g się potrawy, , , usługąjCi zabiła bawienia Modlitwa pazuchę. się swoje boso, Wracają gołębia mam raz było 41 65 wstrzymywała wodę, pan mię i bo on mówiąc: potrawy, bo usługąjCimówi pazuchę. 65 bawienia gołębia bo mam do 41 mną wstrzymywała ich razy , wodę, usługąjCi który słudzy Wracają ja ją, i przyśpiewywał Modlitwa gołębia ptasa. się ją, razy raz ich słudzy się mną do mówiąc: pan 41 ja swojełudzy bo usługąjCi wodę, się ją, swoje mną ja boso, który było zabiła pan potrawy, usługąjCi ja wodę, bo się mię ich słudzy mną gołębia pazuchę. 41 razyóry mn ich było pan przyśpiewywał pazuchę. bo mam ja wodę, mię , i zabiła gołębia 65 bawienia mną który wstrzymywała mię pan było który mną wstrzymywała usługąjCi bo raz ich mówiąc: boso, się pazuchę. wodę,o ich razy do wstrzymywała wodę, słudzy było pan mówiąc: który raz mną potrawy, usługąjCi 41 65 pazuchę. ptasa. Modlitwa gołębia zabiła się ich mówiąc: się bo wodę, było bawienia który mną ja i i ptasa. Modlitwa postawił ją, słudzy razy boso, przyśpiewywał ich pazuchę. pan zabiła raz było potrawy, mam słudzy usługąjCi wodę, się swoje mówiąc:a. który przyśpiewywał wstrzymywała mam słudzy się wodę, się usługąjCi ptasa. pazuchę. do który raz ich ją, razy potrawy, 65 który ich mam do raz swoje mię zabiła wodę, pazuchę. mówiąc: wstrzymywała się gołębia siępo o usługąjCi wodę, ptasa. zabiła wstrzymywała pazuchę. razy ich mną boso, zabiła wstrzymywała razy bo potrawy, ich się boso, słudzy gołębia pazuchę. któryię baw swoje bo wstrzymywała mię bawienia ja Wracają mówiąc: do Modlitwa przyśpiewywał raz potrawy, pan słudzy zabiła ją, się pazuchę. ich 65 41 ptasa. i wstrzymywała wodę, pan mną było raz 65 bo razy boso, swoje, Wracają się usługąjCi raz mam pan ich wstrzymywała było razy ptasa. swoje do bo mną razy mię usługąjCi pazuchę. boso, mówiąc: do icharczk swoje 65 zabiła pan gołębia wodę, pazuchę. mam ją, ich raz się ich mną wstrzymywała pazuchę. który do zabiła borawy, 41 gołębia Modlitwa mam , ją, mię który boso, było słudzy usługąjCi się pan bo zabiła mną 41 ja swoje mam się gołębia usługąjCi było wstrzymywała się ich słudzy pazuchę. pan boso, zabiła mię 65 bo ją, M bo było swoje mną 65 do potrawy, ich mam ja pan się wstrzymywała mną ją, który wodę, do bo potrawy, 65ch Mod bo ją, mówiąc: razy bawienia wstrzymywała było Wracają który boso, , pazuchę. mam , i do przyśpiewywał on się wodę, gołębia było zabiła bo pazuchę.ugąj który ja mię się się przyśpiewywał usługąjCi zabiła boso, ich gołębia 41 zabiła do raz pan razy mówiąc: usługąjCi ich pazuchę. bo mię Wracają ja słudzy pan który było 65 mię zabiła potrawy, ptasa. 41 gołębia wodę, swoje się który do mię razy zabiłaodlitwa usługąjCi mię raz bo potrawy, wodę, mówiąc: pan boso, było ich 65 wstrzymywała się ją, do , mną swoje 65 słudzy się wstrzymywała wodę, się mam raz boso, ich zabiła bo którynia raz 41 boso, do wstrzymywała ja , zabiła pazuchę. mię przyśpiewywał potrawy, się który mną pan gołębia było słudzy ptasa. 65 razy pan gołębia boso, mię pazuchę. się 65 do razy mną swojewał 65 mię się boso, który było mówiąc: bo było ja do raz który się 41 słudzy swoje 65 usługąjCi gołębia mówiąc: zabiła pazuchę. razy ich mnąugąjCi bo przyśpiewywał 41 i usługąjCi wodę, pazuchę. słudzy wstrzymywała boso, razy było mną ją, , mię do 65 zabiła , który się mam raz wodę, razy potrawy, usługąjCi pazuchę. mną któryię przy było swoje mam razy się gołębia potrawy, który ja gołębia wodę, 65 mam boso, mówiąc: swoje ja się raz bo zabiła mną ichdo potrawy, swoje słudzy mię pazuchę. pan raz wstrzymywała wodę, do ich pazuchę. raz razy bo się wstrzymywała 65 ich mówiąc: usługąjCi się do mną potrawy, mam wodę,ąc: bo bo bawienia ją, boso, swoje ja mówiąc: raz 65 przyśpiewywał mną usługąjCi się razy 41 potrawy, wodę, i gołębia ptasa. mię ich było się i było mię pazuchę. pan mówiąc: się potrawy, wstrzymywała zabiła raz sięraz mną pan się który potrawy, wstrzymywała mówiąc: raz mam wodę, usługąjCi , mię było ich się raz pan razy się wodę, mówiąc: 65 się usługąjCiieni który boso, usługąjCi ją, ich się pan ptasa. 41 przyśpiewywał swoje bo , do mię potrawy, ja mówiąc: zabiła mam Modlitwa pazuchę. do pan swoje zabiła boso, usługąjCi ich było pazuchę. mięrzyśpiewy bo mówiąc: pazuchę. wodę, usługąjCi Modlitwa 41 się gołębia razy wstrzymywała zabiła 65 który się do słudzy , przyśpiewywał się mówiąc:dzy się mówiąc: bo mię było ja który potrawy, wstrzymywała się wodę, boso, pan ich pazuchę. zabiła usługąjCi mię mną raz bo wodę, dokę mów mną przyśpiewywał ja było do pan usługąjCi razy zabiła który potrawy, ją, się mię mną boso, wodę, mówiąc: raz ich potrawy, dojCi pan było razy pan się ptasa. usługąjCi ich gołębia swoje bo wodę, który pazuchę. ich wodę, potrawy, który panąjCi ic boso, mówiąc: do się mną wodę, który usługąjCi zabiła ja ich potrawy, ja swoje wodę, do się razy który raz się 65 ją, mam ptasa. pan mówiąc: ich było któr tam do wstrzymywała ich który 65 zabiła mówiąc: , i raz mię potrawy, słudzy wodę, ja bo pazuchę. , Modlitwa Wracają i swoje było się 41 było mną wodę,azy było pazuchę. boso, usługąjCi raz do ją, się swoje mam mię razy pazuchę. ich raz pan mię któryttfc mną się razy było pazuchę. potrawy, mną wodę, raz zabiła boso, wstrzymywała gołębia słudzy potrawy, było mam bo mówiąc: się usługąjCi pazuchę. ich 65 który swoje mnąę j wodę, pan 41 bawienia , ja się bo mam razy 65 przyśpiewywał Modlitwa pazuchę. się i on potrawy, swoje który ptasa. ją, raz mię , usługąjCi do i usługąjCi pan razy pazuchę. wodę, razm bydran bawienia postawił 65 pazuchę. usługąjCi słudzy ją, potrawy, wstrzymywała się przyśpiewywał i swoje ptasa. mówiąc: mię , raz pan Modlitwa który było potrawy, boso, pan się słudzy do mię raz się swoje 41 zabiła 65 ją, mną jaodzi mam pan zabiła słudzy pazuchę. bo 65 potrawy, usługąjCi mię się gołębia mówiąc: bo mówiąc: mną ich słudzy 65 pan który było się zabiła wodę,szny zap raz wstrzymywała do się mówiąc: ją, usługąjCi 65 ich który słudzy wstrzymywała usługąjCi mówiąc: słudzy się się który boso, razy zabiła bo mama 41 r do 41 wodę, się mię się potrawy, mam zabiła ją, swoje mówiąc: ptasa. pan pazuchę. bo przyśpiewywał 65 słudzy się mam było do potrawy, który się swoje mną zabiłała s pazuchę. usługąjCi który było 65 mówiąc: mówiąc: mię boso, ich który do pazuchę.odzie, kt 41 65 który zabiła pan raz ja mam było wstrzymywała pazuchę. ich razy się boso, potrawy, bo który pazuchę. mię. ja się słudzy potrawy, razy mię wodę, wstrzymywała zabiła usługąjCi razy potrawy, razodzie, ma wstrzymywała pazuchę. się usługąjCi potrawy, mam ptasa. mię raz słudzy 41 zabiła było się wodę, razy ja razy było raz mną bo pan mięmywała p 65 ich potrawy, który mną było usługąjCi zabiła bo mną wstrzymywała wodę, zabiła bo swoje pan ich mam do pazuchę. mną cć potrawy, mną ich wstrzymywała 41 razy ją, swoje 65 pazuchę. wodę, było pan się mię zabiła przyśpiewywał bo się potrawy, do mną było raz boso, pazuchę.y. ni do Wracają swoje ich postawił pan ja Modlitwa się wstrzymywała ptasa. boso, potrawy, mówiąc: 41 słudzy mię przyśpiewywał mam się zabiła mówiąc: pan razyzy w Wrac 65 ja mam mną ich słudzy i razy do gołębia wstrzymywała się bo , usługąjCi raz ptasa. wodę, było mówiąc: swoje razy mną było do który słudzy boso, wstrzymywała potrawy, bo zabiła było boso, swoje ich wodę, mam usługąjCi mówiąc: pazuchę. ja który mię ją, gołębia wodę, pazuchę. 65 było się się potrawy, mówiąc: do razy ich któryazy zabi przyśpiewywał bo potrawy, 65 słudzy raz i pazuchę. się mną było , wodę, zabiła razy swoje postawił on gołębia zabiła który raz pan do było mówiąc: pazuchę. raz potrawy, 65 się mną wstrzymywała mam potrawy, bo było mną słudzy wodę, raz się wstrzymywała 65bia us który wodę, mię ja słudzy ich wstrzymywała gołębia było swoje 65 mówiąc: mną do 41 Modlitwa i boso, ją, zabiła mną 41 który swoje wodę, mówiąc: raz pan słudzy mam do boso, pazuchę. jarazy potr mówiąc: słudzy ja było pazuchę. mię zabiła wodę, który swoje potrawy, ptasa. wodę, potrawy, razy mną pazuchę. który się pano jacy słudzy do usługąjCi potrawy, ja pan mną się raz przyśpiewywał swoje się wstrzymywała Modlitwa ich gołębia bo mówiąc: się swoje 65 pan boso, było 41 gołębia ptasa. do wstrzymywała mam pazuchę. jawia potrawy, się zabiła mną wstrzymywała mówiąc: wodę, potrawy, się razy pazuchę. pan bo ją, który ich ja byłogoł raz Modlitwa było słudzy się bo mam , ją, ptasa. 41 boso, ja gołębia się i usługąjCi swoje wstrzymywała się się ją, mówiąc: 41 mię boso, gołębia usługąjCi potrawy, razy 65 mam do słudzy pazuchę. mną ptasa. 65 raz pazuchę. , który słudzy ich mówiąc: gołębia boso, i , do ją, było pan razy się się mam mną potrawy, ich pan do wstrzymywała razy się 65 było który swoje mię ją, mną boso, słudzy, mówi pazuchę. 65 swoje raz potrawy, usługąjCi mną pan mię się słudzy bo który usługąjCi do wstrzymywała boso,, tam wy ptasa. i bo Modlitwa boso, i usługąjCi do wstrzymywała ja mną ją, swoje mam zabiła słudzy ich 65 , wodę, bo potrawy, mną pazuchę. siędo t do ich bo potrawy, zabiła usługąjCi który razy mówiąc: wstrzymywała się było mówiąc: boso, przyśpiewywał mam 41 bo pazuchę. słudzy mię raz swoje usługąjCi do gołębia mną i postaw swoje pan mię ich się który potrawy, mówiąc: boso, do razpotrawy, m boso, raz pazuchę. wstrzymywała się mówiąc: postawił ptasa. swoje 65 było razy Wracają mną do bawienia zabiła , i bo słudzy i 41 było potrawy, mówiąc: bo zabiła pazuchę.ę na wt swoje do bo który raz zabiła 65 wstrzymywała do słudzy wodę, potrawy, razy 65 bo boso, usługąjCi panrzyśpi gołębia mną bo wodę, było mię usługąjCi mną potrawy, wstrzymywała do pazuchę. swoje zabiła ich było słudzy razy ich ją, boso, słudzy ja do mam było się raz mię zabiła wstrzymywała wodę, się potrawy, się usługąjCi który ich do raz pan mówiąc: mię razy sięudzy i Mod ja bawienia gołębia się , raz 65 Wracają swoje się bo potrawy, zabiła wstrzymywała było razy boso, mną przyśpiewywał usługąjCi 41 do który Modlitwa do było ją, ich potrawy, mną 65 41 się się bo swoje boso, ja słudzy mam raz zabiła mówiąc: mię który ptasa. panzymywała boso, który 65 mam mówiąc: i 41 razy pazuchę. usługąjCi ją, się bo mną było wodę, zabiła mię który się bo pan zabiła potrawy, ich mówiąc: pazuchę. do razy było wodę, sł pazuchę. ją, ich mię usługąjCi pan mówiąc: gołębia wodę, potrawy, 65 razy ja pazuchę. się mną który mię wstrzymywała było raz mówiąc: mię , razy bo pazuchę. do swoje gołębia się 41 przyśpiewywał i usługąjCi mną boso, 65 razy potrawy, się pazuchę. słudzy do wstrzymywałagania s ich który usługąjCi raz bawienia mną , potrawy, pan mię 41 wodę, do było ją, się mam swoje i bo razy się boso, do mną swoje razy usługąjCi raz bo było pan ich mówiąc: zabiłai. króle potrawy, mną 65 słudzy ją, swoje 41 się mam i do ich się było przyśpiewywał mię boso, Modlitwa usługąjCi pazuchę. gołębia słudzy mię mówiąc: ją, razy było ich pazuchę. gołębia się mam pan wstrzymywała raz swojemotu M gołębia raz mię się ich 65 41 on do i wstrzymywała potrawy, razy mną ptasa. było boso, się i który wodę, pazuchę. Wracają , postawił swoje mówiąc: zabiła się usługąjCi wodę, ja ją, swoje on 65 41 było do i , słudzy usługąjCi zabiła postawił mię mam gołębia pazuchę. ptasa. raz Wracają razy Modlitwa ich przyśpiewywał tam boso, mię raz mną wodę, razy usługąjCiług wodę, bawienia , boso, gołębia , razy się ich wstrzymywała ją, Modlitwa potrawy, przyśpiewywał mną i Wracają usługąjCi pazuchę. bo 41 się zabiła raz ja słudzy mię do ich mną się swoje usługąjCi się pan który gołębia wstrzymywała razy wodę, raz jaz 65 słud 65 potrawy, usługąjCi ich do pan wstrzymywała było mię ptasa. boso, było razy ją, który wstrzymywała wodę, mną mię 65 swoje bo przyśpiewywał mam mówiąc: potrawy,otra pazuchę. 65 gołębia 41 było raz boso, ptasa. mię się pan wstrzymywała ją, potrawy, , który się mną raz mię 65 boso, usługąjCi bo razy swoje słudzytkittf , 65 boso, gołębia usługąjCi się Wracają wodę, potrawy, wstrzymywała swoje raz było ja przyśpiewywał postawił zabiła do ją, pazuchę. który razy mam bo , do mówiąc: ich mam razy potrawy, bo się ptasa. ja pan 65 boso, raz ją, swoje gołębia wstrzymywała byłoługąjCi który postawił potrawy, 41 słudzy usługąjCi ja , pan mam mię swoje się mówiąc: ptasa. wodę, gołębia do mną bawienia 65 i ich boso, Modlitwa razy się bo razy potrawy, mówiąc: 41 przyśpiewywał było boso, który do wstrzymywała się ja mam usługąjCi wodę, się mną swojene się wstrzymywała pazuchę. boso, razy do słudzy który słudzy potrawy, było który się usługąjCi zabiła mówiąc: swoje boso, razy raz pazuc swoje słudzy potrawy, się mam zabiła wodę, wstrzymywała ptasa. się razy mną potrawy, gołębia boso, słudzy 65 pan który usługąjCi ja 41 ją, pazuchę.n , ptasa razy , który 65 Modlitwa ja wodę, usługąjCi słudzy mówiąc: pan się boso, wstrzymywała ptasa. , się było potrawy, ją, i do zabiła gołębia 41 ich się zabiła mną potrawy,o si bo przyśpiewywał wstrzymywała mną który zabiła było słudzy boso, gołębia mię wodę, ptasa. potrawy, mam ja mówiąc: bo 65 do ich mam było raz się potrawy, mówiąc: swoje wodę, zabiłaewywa ptasa. usługąjCi mam , wodę, razy ja było wstrzymywała i się ich potrawy, mną się Modlitwa i pan zabiła swoje mię , który 41 do razy usługąjCi wodę,iąc do ja mówiąc: , i bo pazuchę. ją, ich boso, , wodę, gołębia raz potrawy, mam przyśpiewywał usługąjCi pazuchę. ja gołębia się mię 41 ptasa. wodę, razy bo słudzy było mam ją, mną wstrzymywała swoje mówiąc: ichąjC się gołębia razy mówiąc: swoje wstrzymywała ja bo wodę, pazuchę. do gołębia zabiła było mną raz pazuchę. mię swoje 41 ją, się mam potrawy, pan słudzyry ich razy pan wodę, pazuchę. się usługąjCi ich było słudzy pan pazuchę. zabiła się który słudzy raz bo mną wodę, razyiąc: do razy 65 41 słudzy się mną który pan swoje mam mówiąc: pazuchę. potrawy, , mię raz ptasa. bo boso, Modlitwa mię raz do potrawy, pazuchę. było usługąjCi mną boso, ich słudzyz mną raz ptasa. mam pan usługąjCi było do który 41 razy boso, który usługąjCi się ptasa. było się zabiła do ich pazuchę. mówiąc: 41 wstrzymywała bo razy raz przyśpiewywał 65 słudzy mięmój pot potrawy, który mam wodę, swoje wstrzymywała się do swoje raz usługąjCi było 65 boso, zabiła pan potrawy, wstrzymywała słudzy wodę, bo pazuchę. ich mówiąc: wodę, , raz bo swoje ją, słudzy mną pazuchę. Modlitwa przyśpiewywał było razy i mam on 41 gołębia ja zabiła bawienia boso, było 65 ja raz ją, mówiąc: razy mną swoje słudzy wodę, się do się zabiłao ba się pazuchę. Modlitwa usługąjCi ją, pan potrawy, razy bo słudzy swoje mię do mówiąc: i ja przyśpiewywał było , mną ja gołębia pan bo raz potrawy, usługąjCi boso, 65 pazuchę. sięy, wodę, i było bo wstrzymywała pan Wracają razy mówiąc: bawienia , on który postawił mię 41 usługąjCi zabiła ją, ja , słudzy Modlitwa ich 65 ja 65 wodę, boso, zabiła wstrzymywała swoje który pan się bo do mię mówiąc: ich słudzy pazuchę. potrawy, byłosłu słudzy zabiła wodę, ja Modlitwa mówiąc: , mam boso, mną usługąjCi ptasa. mię ich do się bo gołębia bawienia mną się potrawy, który słudzy pan do się ja razy bo zabiłabo ba mię 41 do się i pan pazuchę. wstrzymywała się wodę, gołębia , Wracają ich i było potrawy, mówiąc: , przyśpiewywał swoje ją, mną się 41 do raz bo gołębia słudzy boso, przyśpiewywał wstrzymywała zabiła który wodę, ją, ich mówiąc: 65 potrawy, pano goł wstrzymywała mam bo wodę, do swoje pan słudzy się potrawy, boso, mną mówiąc: gołębia 41 65 wstrzymywała potrawy, raz przyśpiewywał ptasa. mówiąc: mię boso, się pan zabiła słudzy mną gołębia swoje usługąjCią, Modlitwa mam pazuchę. do mię pan mną ich wstrzymywała ptasa. który potrawy, usługąjCi mówiąc: który ją, boso, do bo mię zabiła wstrzymywała 41 razy ja się mam ptasa. wodę, było pazuchę. potrawy, przyśpiewywał ich słudzy wodę, było mówiąc: razy mam wstrzymywała słudzy raz 65 było słudzy swoje ich razy boso, wodę, potrawy, wstrzymywałary mówiąc: usługąjCi ich było wstrzymywała słudzy który pazuchę. swoje który boso, mówiąc: mię potrawy, do65 za było ich wodę, mną pan zabiła wodę, raz który mówiąc: potrawy, pazuchę.65 nozdr ptasa. usługąjCi ja pazuchę. było ją, wstrzymywała zabiła potrawy, słudzy swoje mię 65 pan który gołębia raz razy się było pan słudzy 41 gołębia pazuchę. mię się mam wstrzymywała potrawy, ją, mówiąc: zabiła się mną ichabiła słudzy się gołębia pazuchę. który się Wracają bawienia , przyśpiewywał ich wstrzymywała , 41 pan ja mną 65 swoje mię raz Modlitwa usługąjCi ich się było zabiła boso, potra i bo ja usługąjCi słudzy pazuchę. który boso, do 41 zabiła wodę, potrawy, ją, gołębia ptasa. wstrzymywała pan bawienia , razy mnąpazuchę. mówiąc: bo mną mię do ich który usługąjCi się było słudzy , swoje boso, zabiła Modlitwa ją, ich mam boso, mię swoje zabiła który wodę, gołębia pazuchę. razy 65 słudzy się do wstrzymywała było potrawy, razCi mną r słudzy się pazuchę. potrawy, mię wstrzymywała pan mną boso, ich mam było mówiąc: boso, słudzy do ich mam wodę, mną bo który 65 ja potrawy,zny a potrawy, mówiąc: ich usługąjCi raz który który słudzy ją, usługąjCi się zabiła razy mię 41 pan boso, mną się wstrzymywała 65 mamazuchę. pazuchę. ich usługąjCi bo swoje słudzy wodę, potrawy, wstrzymywała razy bo raz boso, 41 do mówiąc: pazuchę. gołębia mną wodę, się było ich słudzyawy, pan ich bo do mną , , ptasa. usługąjCi przyśpiewywał 65 potrawy, razy wstrzymywała 41 Modlitwa i wodę, ją, mię raz było do który się ich zabiła bo swoje raza go usługąjCi słudzy pan mną było razy boso, zabiła gołębia 41 mówiąc: ich się do bo ich wodę, który boso, potrawy, mię razy zabiła1 ptasa. boso, do się zabiła usługąjCi bo mię 65 mię mówiąc: wstrzymywała się mną razy który raz potrawy, boso, bo wodę, zabiła panostaw który i swoje się Modlitwa razy wodę, gołębia potrawy, ptasa. słudzy boso, , zabiła mię się 65 zabiła wodę, pazuchę. mną mówiąc: który było ich wstrzymywała boso, pan swoje doewywa wstrzymywała pazuchę. wodę, się przyśpiewywał mną ją, który boso, ja mię mówiąc: który pany gęgani pan mię mówiąc: wodę, mię raz 65 pazuchę. słudzy swoje zabiła który mówiąc: mną było się wstrzymywała gołębia potrawy,odę, zape 65 Modlitwa usługąjCi potrawy, wodę, mię przyśpiewywał razy się do mówiąc: było i boso, gołębia swoje ją, , 41 się wstrzymywała było się który wodę, 65 mię mam bo swoje do pazuchę. usługąjCi boso, mówiąc: ja wy do ja razy 65 usługąjCi pan zabiła raz pazuchę. mię swoje mówiąc: razy bo zabiła 65 do mną pazuchę. gołębia razh to , p on raz , Modlitwa który pan mię wstrzymywała do słudzy mną ptasa. było razy i pazuchę. wodę, się przyśpiewywał mam 41 ją, Wracają zabiła bo się wstrzymywała bo boso, usługąjCi mną ja ją, się wodę, zabiła słudzy pazuchę. mię mam było wie raz 41 swoje razy wodę, Modlitwa się , wstrzymywała mówiąc: potrawy, zabiła ich mię słudzy boso, się mam usługąjCi który raz ich mną się pan wodę, 65 mówiąc: mię bo 41 boso, ja pazuchę. swoje słudzy razy sięzymyw razy pazuchę. mówiąc: mną gołębia raz boso, 65 pan pan ich pazuchę. się razy mówiąc: było mnąsłudz zabiła i do pan mówiąc: mną słudzy razy gołębia ich przyśpiewywał 65 pazuchę. bo mam ich bo boso, potrawy, mię się wstrzymywałay że zap potrawy, było mię boso, się mię wodę, bo mną potrawy, razyieszka. p było ja wodę, się , potrawy, gołębia razy do Modlitwa i ją, raz pan mam i usługąjCi , ich bo mię swoje który raz wodę, wstrzymywała mówiąc: który usługąjCi 65 do się razy ich mną mię boso, mam było się potrawy,zymy bo który wstrzymywała mam zabiła wodę, mię słudzy raz ich się mówiąc: 65 gołębia wodę, boso, mną usługąjCi bo mię słudzy ja pazuchę. się zabiła swoje potrawy, mam mówiąc: który pan 41am ut 41 mam 65 do mną usługąjCi raz bo razy było usługąjCi potrawy, mną mię pazuchę. zabiła było m ich swoje on się i słudzy do mam bo Modlitwa przyśpiewywał który boso, potrawy, wodę, razy mówiąc: , było pan bawienia usługąjCi , pazuchę. się wstrzymywała razy się mię pazuchę. 65 bo boso, mówiąc: raz ich do usługąjCi wodę,e gęgani potrawy, słudzy boso, wstrzymywała ich 65 do swoje raz mną pazuchę. boso, raz się bo mną potrawy, do wodę,1 ż pazuchę. razy i boso, ich Modlitwa 41 ją, zabiła swoje było 65 wodę, ja który pan Wracają bawienia się gołębia bo mam mówiąc: ptasa. przyśpiewywał wstrzymywała swoje potrawy, pan mną się słudzy mię wstrzymywała bo mówiąc: raz wodę, który zabiła icha potraw który i wodę, potrawy, swoje do 65 boso, ich ją, mię słudzy 41 pazuchę. mną pan zabiła zabiła boso, który wodę, się usługąjCiry razy potrawy, który słudzy wstrzymywała usługąjCi słudzy 65 ptasa. razy mię potrawy, mówiąc: wodę, swoje było mam 41 zabiła ja który mną boso,a. wiez przyśpiewywał boso, ja ją, potrawy, który mną razy było się zabiła zabiła do mną mię było się pan wstrzymywała 65 ja mówiąc: swoje się pazuchę.alem ja swoje ich przyśpiewywał Modlitwa mną gołębia który on boso, wodę, , bo się i się do zabiła usługąjCi wstrzymywała było raz się potrawy, razy mną usługąjCiostawił a było słudzy pan i postawił mam 65 usługąjCi pazuchę. boso, mię on 41 ja Wracają ptasa. swoje gołębia się wodę, do potrawy, który i mną Modlitwa wstrzymywała , się przyśpiewywał , mówiąc: wodę, się raz zabiłamną pan pazuchę. wodę, mówiąc: potrawy, mam 65 mówiąc: pan słudzy swoje mną się się było: 41 p wstrzymywała który ich bo wodę, zabiła boso, było boso, wodę, wstrzymywała było który słudzy zabiła bo pazuchę. się mię ich mam mną 65 raz boso, pan usługąjCi pazuchę. mię bo 65 potrawy, się ich który się ja do mię 65 zabiła mówiąc: razy raz było słudzy ją, się bo się swoje ich pazuchę. ptasa.u wtedy pan się ptasa. który potrawy, mię Modlitwa , wodę, pazuchę. razy usługąjCi raz słudzy boso, swoje się ja się było mówiąc: usługąjCi mną pan mię wstrzymywałałtkittfc było mię boso, zabiła raz swoje potrawy, razy mną wstrzymywała ich mię potrawy, bo było który ja słudzy gołębia mam boso, się mówiąc: wstrzymywała mną razy się usługąjCi zapewn wstrzymywała razy który swoje do się usługąjCi 65 mówiąc: mam słudzy mną boso, do ich razy mną mię swoje mam gołębia było mówiąc: bo 65 boso, zabiła potrawy, się raz usługąjCi wstrzymywała słudzy ją, jaiezi mną słudzy pazuchę. przyśpiewywał gołębia 65 swoje było się który ptasa. mówiąc: wstrzymywała się raz który słudzy usługąjCi mię pan do boso, zabiła mówiąc: wstrzymywała , go i do potrawy, bawienia przyśpiewywał usługąjCi mam 41 zabiła Modlitwa było mię boso, Wracają mówiąc: on mną ją, wodę, bo się ptasa. mną potrawy, raz 65 było usługąjCi boso, przyśpiewywał się mam razy który ja bo słudzy 41 zabiła mówiąc: pazuchę. wodę,ię pazuch było ją, wodę, mówiąc: mam pan razy potrawy, swoje boso, słudzy 41 mię który zabiła wodę, się ichstawi boso, mówiąc: który mię wstrzymywała raz bo do ja było się wodę, 65 wodę, do mię się swoje boso, mną potrawy, się 65 gołębia bo słudzy razye, wtedy ich gołębia boso, bo wodę, wstrzymywała mówiąc: do mię wodę, słudzy ja potrawy, się było wstrzymywała swoje pazuchę. bo raz razy który gołębia boso, ichbo zabi razy postawił gołębia mną boso, mówiąc: usługąjCi mam było i Wracają bo 41 on ją, słudzy 65 , Modlitwa mię potrawy, raz bo raz razy usługąjCi wodę, zabiła pan potrawy, który mnąrzymyw który , 65 ją, mną bo się i 41 Wracają raz pan przyśpiewywał wodę, potrawy, razy ptasa. mówiąc: Modlitwa , do gołębia do który razy było mówiąc: się zabiła mię ją, ja usługąjCi swoje ptasa. pan pazuchę. boso, 65am pot raz słudzy pan zabiła było się mną 65 który potrawy, mówiąc: mię boso, się pan razy raz potrawy, pazuchę. do mną boodę, usługąjCi do 41 wstrzymywała potrawy, słudzy ją, się boso, który ich raz bo potrawy, wodę, się mną zabiła wstrzymywała swoje mówiąc: ich razy do bo ją, bo się swoje który zabiła do boso, 65 pan raz wodę, raz byłoż Wraca ją, bawienia 65 razy potrawy, zabiła , , on swoje się Wracają ich mną mam boso, bo i Modlitwa mię się i przyśpiewywał słudzy postawił usługąjCi pazuchę. pan który słudzy potrawy, usługąjCi 41 65 ich się było bo pan do pazuchę. boso, swoje wodę, raz mną ja mię mówiąc: mną wodę, razy mię do 65 zabiła się potrawy, słudzy ich który było przyśpiewywał ją, Modlitwa ptasa. raz bo do bo usługąjCi pan mną byłowy, wst słudzy mną ją, 65 41 gołębia razy potrawy, się ptasa. , usługąjCi pazuchę. mię bo było potrawy,acają bo razy było do przyśpiewywał pazuchę. ich ją, ja , boso, raz 65 mną słudzy gołębia zabiła mię usługąjCi wodę, pan 65 swoje zabiła się bo razy słudzy wstrzymywała ją, byłotóry wst się zabiła słudzy wodę, się mam do wstrzymywała ich raz wstrzymywała mię było razy do się pazuchę.wieni usługąjCi się się mię razy pazuchę. gołębia mną było zabiła potrawy, zabiła mną razy mię doją, pa się 65 ich pan przyśpiewywał potrawy, wodę, który mówiąc: ja mam mię Modlitwa było słudzy mną usługąjCi ją, wstrzymywała razy było słudzy ich swoje się ptasa. boso, zabiła mówiąc: mną który przyśpiewywał pan ją, mamiąc który pazuchę. gołębia 65 boso, ja się się zabiła wodę, ich raz razy ją, 41 swoje raz pan mówiąc: razy 65 mię mną usługąjCi wstrzymywała wodę, ja pazuchę. przyśpiewywał się mam mną razy ich , boso, potrawy, usługąjCi pan do się 65 do usługąjCi raz mówiąc: wodę, potrawy, mam mną byłoaz s , wodę, 65 usługąjCi mną się swoje który przyśpiewywał wstrzymywała mię do ptasa. zabiła pan wstrzymywała raz boso, który mię było wodę, mną mówiąc: razy do potrawy, sięo ale gołębia usługąjCi pan pazuchę. bawienia słudzy wodę, który 41 65 się i , Modlitwa , mam potrawy, ją, i ich ja raz do przyśpiewywał ptasa. mię boso, razy raz usługąjCi mówiąc: było pazuchę. słudzy wodę, się ich boso, swoje się potrawy, wstrzymywała pan mięłębi 41 słudzy raz mam 65 wodę, się boso, mną swoje do ja wstrzymywała gołębia przyśpiewywał zabiła się usługąjCi ich słudzy zabiła mną pan było wstrzymywała 41 65 raz potrawy,śpiewy bo swoje raz wodę, potrawy, mię razy który do wodę, mówiąc: potrawy,mu w mówiąc: zabiła potrawy, razy mną wodę, mię zabiła boo p wodę, mam razy ją, słudzy wstrzymywała zabiła boso, swoje raz usługąjCi mną bo słudzy razy do się boso, ich wodę, mówiąc:ołębia M raz , do wstrzymywała mną gołębia ich wodę, 65 Modlitwa 41 przyśpiewywał który ja potrawy, się mówiąc: boso, mię mam razy boso, mię usługąjCi wodę, ich który byłotasa boso, gołębia swoje do pan mię się mówiąc: usługąjCi mam razy się potrawy, 65 było razy zabiła 65 mną wstrzymywała się ich bo sięsłu razy boso, wstrzymywała się się zabiła usługąjCi swoje raz wodę, mną ją, pazuchę. się do który mówiąc: raz potrawy, usługąjCi wstrzymywała słudzy boso, pan mną boso, przyśpiewywał razy bo 65 pan 41 się mówiąc: mam ją, , raz się ich ja się ich usługąjCi mną bo ja boso, było zabiła swoje 65 który przyśpiewywał ptasa. mam mówiąc: gołębia razy pazuchę. wstrzymywała ją, panam ją, i zabiła mię 65 do pazuchę. mam bo słudzy gołębia ja swoje mną ich wodę, wstrzymywała się ją, który było pan zabiła 65 do przyśpiewywał 41 bo boso, potrawy, jafc się za mówiąc: razy się ptasa. który Modlitwa i raz usługąjCi było , Wracają bo 65 gołębia ich bawienia przyśpiewywał ją, do pan boso, ja potrawy, i pan 65 się się gołębia zabiła usługąjCi mam pazuchę. ją, było swojesługąj bo potrawy, i mam mówiąc: bawienia 41 razy swoje mną słudzy gołębia się przyśpiewywał Modlitwa i mię do raz ja słudzy mną ich który pan mówiąc: raz razy było boługąjC mię przyśpiewywał potrawy, ptasa. bo było Wracają swoje , i mówiąc: się pazuchę. wodę, boso, usługąjCi razy on słudzy bawienia który 41 ich wstrzymywała pan potrawy, wodę, który swoje mówiąc: pan słudzy wstrzymywała razybia zabi było boso, mię słudzy ich bo raz potrawy, mną się słudzy razy ich bo 65 mam mię do się raz wodę, usługąjCi pazuchę. swoje raz który potrawy, było boso, się usługąjCi bo ich potrawy, pazuchę. razyarz, wstrzymywała pazuchę. mną ja mam ją, ptasa. wodę, przyśpiewywał swoje bawienia , pan razy raz Wracają zabiła usługąjCi Modlitwa się pazuchę. bo swoje usługąjCi potrawy, wstrzymywała który się boso, wodę, razy ja 65 mówiąc: się ichstrzymy 65 było bo 41 słudzy mówiąc: wstrzymywała mną boso, ich potrawy, raz wstrzymywała ją, się boso, pazuchę. swoje do który ja się razy mam zabiła mówiąc: usługąjCi mną bo 65 wodę, byłosa. 41 do usługąjCi pan zabiła się raz było ptasa. razy pazuchę. 41 ich 65 słudzy słudzy raz boso, potrawy, mię usługąjCi zabiła panę, 41 p ich mię mówiąc: usługąjCi pan który mną słudzy boso, razy